Wręczenie odznaczeń i nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

4 października 2011 r.

Podczas uro­czy­stej inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go 2011/2012 wrę­czo­ne zosta­ły Honorowe Odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej przy­zna­ne przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Odznaczenia z rąk  Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Wiktora Jędrzejca otrzy­ma­li:

Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osią­gnię­cia arty­stycz­ne i dydak­tycz­ne otrzy­ma­ła:


ostatnia modyfikacja: 14/11/2012