Wręczenie nagród laureatom Konkursu Nagrań Muzycznych im. Profesora Antoniego Karużasa i konkursu AES

4 października 2011 r.

Laureatami Konkursu Nagrań Muzycznych im. Profesora Antoniego Karużasa zosta­li:

Dziekan Wydziału Reżyserii Dźwięku prof. Witold Osiński wrę­czył rów­nież nagro­dy lau­re­atom kon­kur­su zor­ga­ni­zo­wa­ne­go pod­czas 130 Konwencji Audio Engineering Society, maj 2011 r.:


ostatnia modyfikacja: 14/11/2012