Wręczenie Medalu Magna cum Laude 2017

22 lutego 2017 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Medal UMFC Magna cum Laude przy­zna­wa­ny jest od 1999 roku naj­wy­bit­niej­szym absol­wen­tom uczel­ni. Pomysłodawcą meda­lu jest ówcze­sny Rektor prof. Andrzej Chorosiński. Otrzymują go ci, któ­rzy wyróż­ni­li się nie tyle naj­wyż­szy­mi oce­na­mi uzy­ska­ny­mi na dyplo­mach, lecz tak­że, spek­ta­ku­lar­ny­mi osią­gnię­cia­mi arty­stycz­ny­mi w trak­cie trwa­nia stu­diów. Medal Magna cum Laude przy­zna­je Kapituła Medalu, w skład któ­rej wcho­dzą Rektorzy minio­nych kaden­cji. Zacnemu gre­mium prze­wod­ni­czy Rektor obec­nej kaden­cji.

W tym roku wpły­nę­ły 4 wnio­ski o nada­nie tego meda­lu, a człon­ko­wie Kapituły, po wni­kli­wym ich prze­ana­li­zo­wa­niu, jed­no­gło­śnie zade­cy­do­wa­li o przy­zna­niu wyróż­nie­nia wszyst­kim zgło­szo­nym absolwentom.Medal otrzy­ma­li:

Andrzej Karałow — absol­went kla­sy for­te­pia­nu prof. Bronisławy Kawalli i kla­sy kom­po­zy­cji prof. Stanisława Moryto, obec­nie dok­to­rant kom­po­zy­cji i wykła­dow­ca. Jest pia­ni­stą aktyw­nie kon­cer­tu­ją­cym w pre­sti­żo­wych salach w Polsce i za gra­ni­cą, ale tak­że bar­dzo twór­czym kom­po­zy­to­rem. Autor kil­ku­dzie­się­ciu utwo­rów, z któ­rych część może­my zna­leźć na wyda­nych już pły­tach. Jego twór­czość oraz dosko­na­ły warsz­tat pia­ni­stycz­ny i kom­po­zy­tor­ski został wie­lo­krot­nie nagro­dzo­ny m.in. na Międzynarodowym Konkursie Operowym „Key to the Future” w Miskolcu na Węgrzech. Obecnie zain­te­re­so­wa­nia Andrzeja Karałowa są skie­ro­wa­ne na wyko­rzy­sta­nie nowych tech­no­lo­gii m.in. w kolej­nej – tym razem elek­tro­aku­stycz­nej ope­rze.

Łukasz Krupiński — absol­went kla­sy for­te­pia­nu prof. Alicji Palety-Bugaj. Jest lau­re­atem wie­lu zna­nych na całym świe­cie kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych, a tak­że pół­fi­na­li­stą chy­ba naj­bliż­sze­go naszej kul­tu­rze 17 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jako jeden z nie­licz­nych może poszczy­cić się nagro­dą publicz­no­ści (w tym przy­pad­ku w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w San Marino), któ­ra jest dowo­dem na to, że muzy­ka wycho­dzą­ca spod jego pal­ców ma szcze­gól­ny wpływ na słu­cha­czy. Łukasz Krupiński kon­cer­tu­je na całym świe­cie.

Jędrzej Jarocki — absol­went mojej kla­sy akor­de­onu kla­sy prof. Klaudiusza Barana, obec­nie dok­to­rant naszej Uczelni. Laureat licz­nych kon­kur­sów akor­de­ono­wych w Polsce i za gra­ni­cą. Dał się poznać, nie tyl­ko jako wybit­ny instru­men­ta­li­sta, ale tak­że wykła­dow­ca i nauko­wiec. Zgłębia zagad­nie­nia zwią­za­ne z este­ty­ką wyko­naw­czą muzy­ki daw­nej na akor­de­onie, co prze­kła­da na opra­co­wa­nia, uzna­wa­ne przez spe­cja­li­stów za rze­tel­ne ale tak­że inno­wa­cyj­ne. Jego karie­ra to licz­ne wystę­py w naj­waż­niej­szych salach kon­cer­to­wych w Polsce i na świe­cie. Chętnie się­ga tak­że do inter­pre­ta­cji dzieł współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów, mając w swo­im dorob­ku już wie­le pra­wy­ko­nań.

Kacper Szelążek — absol­went kla­sy śpie­wu dr hab. Artura Stefanowicza. Jeden z naj­bar­dziej wyjąt­ko­wych i już pro­fe­sjo­nal­nych gło­sów w Uczelni. Jego tytu­ło­wa rola w ope­rze Ariodante G.F. Handla zosta­ła okrzyk­nię­ta przez kry­ty­kę wyda­rze­niem roku 2016. Jego kunszt wokal­ny został wie­le razy doce­nio­ny nie tyl­ko przez publicz­ność, ale tak­że przez recen­zen­tów licz­nych spek­ta­kli z jego udzia­łem. Kacper Szelążek jest uzna­wa­ny za jed­ne­go z naj­lep­szych kon­tra­te­no­rów w Polsce, ale wró­ży mu spek­ta­ku­lar­ną karie­rę mię­dzy­na­ro­do­wą. Jego pra­ca i wspa­nia­ły talent wokal­ny, ale tak­że aktor­ski zasłu­gu­je na uzna­nie. Z podzi­wem obser­wu­je­my roz­wój sztu­ki wokal­nej Kacpra Szalążka.


ostatnia modyfikacja: 02/03/2017