Wręczenie Grand Prix Rektora oraz medali „Za zasługi dla UMFC”

22 lutego 2013 r.

Rek­tor Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina prof. zw. Ryszard Zimak  przy­znał tego­roczne Grand Prix Rektora oraz wrę­czył meda­le „Za zasłu­gi dla UMFC”.

Grand Prix otrzy­ma­li:

Medale „Za zasłu­gi dla UMFC” otrzy­ma­li:

Uro­czy­stą Fan­farę Miło­sza Bem­bi­nowa na część wyróż­nio­nych osób wyko­nał Zespół Instru­men­tów Dętych UMFC pod batu­tą Kazimierza Machali.


ostatnia modyfikacja: 02/03/2013