Wręczenie Grand Prix Rektora

22 lutego 2012 r.

Rek­tor Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina prof. Stanisław Moryto  przy­znał tego­rocz­ne nagro­dy Grand Prix Rektora:

Na część nagro­dzo­nych Zespół Instrumentów Dętych UMFC wyko­nał uro­czy­stą Fanfarę Miłosza Bembinowa pod batu­tą Rafała Janiaka.


ostatnia modyfikacja: 12/11/2012