Wręczenie dyplomu Profesora Honorowego UMFC Józefowi Serafinowi

22 lutego 2018 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Tytuł Profesora Honorowego nada­je Senat wybit­ne­mu arty­ście w uzna­niu jego osią­gnięć arty­stycz­nych i peda­go­gicz­nych oraz związ­ków z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina. Tytuł Profesora Honorowego moż­na nadać szcze­gól­nie zasłu­żo­ne­mu eme­ry­to­wa­ne­mu pro­fe­so­ro­wi UMFC. Do chwi­li obec­nej Profesorami Honorowymi naszej uczel­ni zosta­li Profesorowie: Stanisław Wisłocki, Regina Smendzianka, Bogusław Madey, Jerzy Marchwiński, Krzysztof Szlifirski, Krzysztof Jakowicz, Stefan Kamasa, Kazimierz Michalik, Stanisław Malikowski, Piotr Paleczny, Jerzy Artysz, Kazimierz Pustelak i Henryk Wojnarowski.

Po raz dru­gi w histo­rii Szkoły pod­czas uro­czy­sto­ści Święta Uczelni został wrę­czo­ny dyplom Profesora Honorowego kolej­ne­mu zasłu­żo­ne­mu peda­go­go­wi. Zaszczytny tytuł został nada­ny przez Senat Uczelni 20 grud­nia 2017 r. Profesorowi dr hab. Józefowi Serafinowi.

Prof. dr hab. Józef Serafin jest absol­wen­tem kra­kow­skiej Akademii Muzycznej oraz szko­ły muzycz­nej w Wiedniu. Jest lau­re­atem pierw­szych nagród na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi (1964), Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Warszawie (1967) oraz Międzynarodowym Konkursie Organowym w Norymberdze (1972).

Ma na swo­im kon­cie ponad 1600 kon­cer­tów w pra­wie wszyst­kich kra­jach Europy, oraz w USA, Kanadzie, Japonii i Kazachstanie. Zarejestrował na pły­tach utwo­ry orga­no­we z wie­lu epok, m.in. na orga­nach katedr w Oliwie, Kamieniu Pomorskim i Fromborku, oraz bazy­li­ki w Leżajsku.

Pracę w naszej uczel­ni roz­po­czął 1973 roku — prze­cho­dząc kolej­no stop­nie: star­sze­go asy­sten­ta, adiunk­ta, docen­ta i wresz­cie pro­fe­so­ra zwy­czaj­ne­go. Pracował na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra zwy­czaj­ne­go do wrze­śnia 2014 roku.

Studia w jego kla­sie orga­nów w Warszawie (a tak­że w Krakowie) ukoń­czy­ło ok. 60 absol­wen­tów, któ­rzy uzy­ska­li wie­le nagród na kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach orga­no­wych. Był wie­lo­krot­nie juro­rem ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów orga­no­wych (m.in. Praga, Norymberga, Moguncja, Freiberg, Brno, Kaliningrad, Kazań, Paryż-Chartres, Manchester, Beauvais, Gdańsk, Warszawa). Jako wie­lo­let­ni kie­row­nik arty­stycz­ny mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­li muzy­ki orga­no­wej i kame­ral­nej w Kamieniu Pomorskim i Leżajsku, oraz mię­dzy­na­ro­do­we­go festi­wa­lu mło­dych orga­ni­stów „Juniores Priores” w Sejnach — kła­dzie szcze­gól­ny nacisk na pro­mo­cję naj­zdol­niej­szych przed­sta­wi­cie­li mło­de­go poko­le­nia orga­ni­stów z całej Polski.

W 2015 roku prof. Józef Serafin otrzy­mał od Papieża Franciszka medal „Pro Ecclesia et Pontifice”.


ostatnia modyfikacja: 28/02/2018