Wręczenie dyplomów Profesorów Honorowych UMFC

22 lutego 2017 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Tytuł Profesora Honorowego nada­je Senat wybit­ne­mu arty­ście w uzna­niu jego osią­gnięć arty­stycz­nych i peda­go­gicz­nych oraz związ­ków z UMFC. Tytuł Profesora Honorowego moż­na nadać szcze­gól­nie zasłu­żo­ne­mu eme­ry­to­wa­ne­mu pro­fe­so­ro­wi UMFC. Do chwi­li obec­nej Profesorami Honorowymi naszej uczel­ni zosta­li Profesorowie: Stanisław Wisłocki, Regina Smendzianka, Bogusław Madey, Jerzy Marchwiński, Krzysztof Szlifirski, Krzysztof Jakowicz, Stefan Kamasa, Kazimierz Michalik i Stanisław Malikowski.

W tym roku po raz pierw­szy pod­czas uro­czy­sto­ści Święta Uczelni zosta­ły wrę­czo­ne dyplo­my Profesora Honorowego kolej­nym naszym zasłu­żo­nym peda­go­gom. Zaszczytne tytu­ły zosta­ły nada­ne przez Senat Uczelni 10 stycz­nia 2017 r. Profesorom:


ostatnia modyfikacja: 03/03/2017