Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego

22 lutego 2013 r.

Pod­czas uro­czy­stych obcho­dów Święta Uczelni JM Rek­tor UMFC prof. zw. Ryszard Zimak wrę­czył dyplo­my dok­tora habi­li­to­wa­nego nastę­pu­ją­cym oso­bom:


ostatnia modyfikacja: 28/02/2013