Wojciech Kostrzewa

Kompozytor, aranżer i per­ku­si­sta.

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie kom­po­zy­cji prof. Marcina Błażewicza oraz Policealnego Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w kla­sie per­ku­sji prof. Czesława Bartkowskiego.

Zwycięzca kil­ku kon­kur­sów kom­po­zy­tor­skich, m. in. Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego z oka­zji 100-lecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, gdzie zdo­był także Nagrodę Publiczności. Brał udział w międzynarodowych festi­wa­lach, kur­sach oraz pro­jek­tach arty­stycz­nych. Jest twór­cą muzy­ki do pro­duk­cji fil­mo­wych, tele­wi­zyj­nych i teatral­nych. Jako per­ku­si­sta kon­cer­to­wał we Francji, Holandii, Portugalii, Niemczech, Serbii, na Litwie, Łotwie i Węgrzech.

Od 2018 wykła­da na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.


ostatnia modyfikacja: 12/05/2020