Sylabus studia magisterskie

Akustyka muzycz­na i słu­cho­wa oce­na dźwięku
Analiza dźwięku w fil­mie
Analiza nagrań muzy­ki rozrywkowej_muz
Analiza obra­zu fonograficznego_muz
Dźwięk w grach komputerowych_mm
Edycja dialogów_film
Estetyka dzie­ła fil­mo­we­go
Estetyka sztu­ki nowych mediów_mm
Instrumenty wir­tu­al­ne w reali­za­cjach muzycznych_muz
Konsultacje magisterskie_film
Konsultacje magisterskie_mm
Konsultacje magisterskie_muz
Kreacja dźwięku w multimediach_mm
Laboratorium tech­ni­ki dźwiękowej
Nagrania dokumentalne_muz
Narracja w foto­gra­fii cyfrowej_mm
Podstawy kom­po­zy­cji muzycz­nej dla wykonawców_mm
Podstawy montażu i prze­twa­rza­nia obrazu_mm
Podstawy sztu­ki operatorskiej_mm
Postprodukcja nagrań i mastering_muz
Praktyka zawodowa_muz_film
Programowanie obiektowe_mm
Promocja multimedialna_mm
Realizacja muzy­ki elakroakustycznej_wszystkie
Realizacja nagłośnienia koncertów_muz
Realizacja pro­jek­tu multimedialnego_mm
Rejestracje audiowizualne_mm
Reżyseria dźwię­ku w fil­mie i telewizji_film
Reżyseria muzyczna_muz
Seminarium angielskojęzycznej lite­ra­tu­ry specjalistycznej_wszystkie
Seminarium filmów dyplomowych_film
Seminarium nagrań dyplomowych_muz
Seminarium ocen słuchowych_wszystkie
Seminarium pra­cy magisterskiej_wszystkie
Seminarium pra­cy multimedialnej_mm
Sound design_wszystkie
Systemy elektroakustyczne_wszystkie
Systemy interaktywne_mm
Technika fil­mo­wa i telewizyjna_mm
Techniki studyjne_wszystkie
Warsztat muzy­ki współczesnej z improwizacją_mm
Wielokanałowe zgra­nie dźwięku_film


ostatnia modyfikacja: 21/05/2019