Sylabus licencjat

Akustyka
Cyfrowe Techniki Edycji Dźwięku
Cyfrowe prze­twa­rza­nie dźwięku
Elektroakustyka
Estetyka dźwię­ku w fil­mie
Fonograficzna ana­li­za par­ty­tur
Historia form i sty­lów
Ilustracja dźwię­ko­wa
Kształcenie słu­chu
Laboratorium
Matematyka
Montaż dźwięku w fil­mie
Montaż muzycz­ny
Nagrania doku­men­tal­ne
Operowanie dźwiękiem w fil­mie
Podstawy elek­tro­ni­ki
Podstawy pro­gra­mo­wa­nia
Praktyki
Produkcja nagrań i pra­wo autor­skie
Projekcja dźwięku i nagłaśnianie
Propedeutyka reali­za­cji nagrań muzy­ki roz­ryw­ko­wej
Propedeutyka zagad­nień audio­wi­zu­al­nych
Realizacja efek­tu dźwiękowego
Realizacja form radio­wych
Realizacja nagrań muzycz­nych
Reżyseria dźwięku w fil­mie
Reżyseria muzycz­na
Solfeż bar­wy
Technika stu­dyj­na
Wprowadzenie do muzy­ki elek­tro­aku­stycz­nej
Wstęp do mate­ma­ty­ki i fizy­ki wyższej


ostatnia modyfikacja: 20/05/2019