Aktualności Wydziału Reżyserii Dźwięku

24–26 maja 2018 r.

Sukces stu­den­tów WRD na 144 Konwencji AES w Mediolanie

3 kwietnia 2018 r.

Zmarł Profesor dr hab. Andrzej Rakowski

7 marca 2018 r.

Pedagodzy WRD nomi­no­wa­ni w kate­go­rii muzy­ka poważ­na do nagród Fryderyk 2018

29 stycznia 2018 r.

Otwarcie wir­tu­al­nej wysta­wy UMFC VR

18 stycznia 2018 r.

Seminarium nauko­we Katedry Akustyki Muzycznej pt. Dźwięk prze­strzen­ny w sys­te­mach wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści popro­wa­dzi Marta Olko.  Seminarium odbę­dzie się w „sta­rej” Sali Senatu o godz. 14:00.

Fot. Przemysław Danowski

18–21 października 2017 r.

Fryderyk Hoang Dong otrzy­mał zło­ty medal na 143 Konwencji AES w Nowym Yorku

5–6 maja 2017 r.

Konferencja Cisza w śro­do­wi­sku natu­ral­nym i w kre­acji arty­stycz­nej

21 marca 2017 r.

Katarzyna Dzida-Hamela i Jacek Hamela lau­re­ata­mi pol­skich nagród fil­mo­wych ORŁY 2017

7 marca 2017 r.

Podziękowania od Koła Naukowego Wydziału Reżyserii Dźwięku za popro­wa­dze­nie semi­na­rium pt. „Dźwięk w prze­strze­ni. Od Blumleina i Gerzona do VR” oraz przy­bli­że­nie słu­cha­czom fascy­nu­ją­ce­go roz­wo­ju badań nad loka­li­za­cją dźwię­ku w prze­strze­ni. Było to pierw­sze z serii semi­na­rium o tej tema­ty­ce.

21 listopada 2016 r.

Zmarł prof. dr hab. Michał Żarnecki

4–7 czerwca 2016 r.

140. Konwencja AES w Paryżu

14 kwietnia 2016 r.

Otwarcie Studia 108 po remon­cie i moder­ni­za­cji

7 marca 2016 r.

Krzysztof Jastrząb i Mateusz Irisik wśród lau­re­atów pol­skich nagród fil­mo­wych ORŁY 2016

8–10 grudnia 2015 r.

Współpraca mię­dzy Filharmonią Narodową a UMFC w ramach cyklu „Po pro­stu… Filharmonia!”

24–27 listopada 2015 r.

Nagroda Radia Kielce na Festiwalu Form Dokumentalnych NURT za dźwięk w fil­mie Prawykonanie x 3

30 czerwca 2015 r.

Profesor Krzysztof Szlifirski — Profesorem Honorowym UMFC

27–30 marca 2015 r.

Jubileusz 60-lecia Wydziału Reżyserii Dźwięku
Folder jubi­le­uszo­wy Wydziału Reżyserii Dźwięku (PDF, ok. 4 MB)

26–29 kwietnia 2012 r.

Nagrody w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie nagrań na 132. Konwencji AES dla stu­den­tów Wydziału Reżyserii Dźwięku

4 października 2011 r.

Wręczenie nagród lau­re­atom Konkursu Nagrań Muzycznych im. Profesora Antoniego Karużasa i kon­kur­su AES

16 czerwca 2011 r.

Jubileusz 80-lecia uro­dzin prof. dr hab. Andrzeja Rakowskiego


ostatnia modyfikacja: 30/05/2018