Zespoły Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Zespoły wokalne

Wydziałowe chó­ry mie­sza­ne i chór żeń­ski two­rzą stu­den­ci spe­cjal­no­ści: pro­wa­dze­nie zespo­łów muzycz­nych, dyry­gen­tu­ra chó­ral­na i muzy­ka kościel­na. Podstawowym zada­niem dydak­tycz­nym chó­rów jest two­rze­nie warsz­ta­tu arty­stycz­ne­go dla stu­den­tów – adep­tów dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej. Chóry dys­po­nu­ją roz­le­głym i zróż­ni­co­wa­nym reper­tu­arem, obej­mu­ją­cym utwo­ry róż­nych sty­lów, gatun­ków i epok. Duża ilość dzieł opra­co­wy­wa­nych i wyko­ny­wa­nych w każ­dym seme­strze w ramach kon­cer­tów dyplo­mo­wych umoż­li­wia stu­den­tom pozna­nie prak­tycz­nych aspek­tów wyko­naw­stwa chó­ral­ne­go. Pod arty­stycz­ną opie­ką peda­go­gów – człon­ków Katedry Dyrygentury Chóralnej – stu­den­ci zdo­by­wa­ją zawo­do­we doświad­cze­nie jako śpie­wa­cy zespo­ło­wi i dyry­gen­ci. Zespoły wokal­ne pro­wa­dzi­li wybit­ni pro­fe­so­ro­wie UMFC, wśród nich m.in.: prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak, prof. zw. dr hab. Henryk Wojnarowski, prof. zw. dr hab. Józef Bok. Zespoły bio­rą udział w licz­nych kon­cer­tach na tere­nie Uczelni i poza nią. Wśród ostat­nich wyda­rzeń moż­na wymie­nić udział w mszy św. radio­wej w Bazylice pw. św. Krzyża w Warszawie, kon­cert poświę­co­ny twór­czo­ści Jana Maklakiewicza (27.04.2014), kon­cert z oka­zji Święta Wolności w 25. rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Polskę Niepodległości (08.06.2014), udział w kon­cer­cie z oka­zji koro­na­cji obra­zu Matki Bożej Dobrej Śmierci w Kościele Seminaryjnym w Warszawie, doko­na­nej przez kard. Kazimierza Nycza (22.01.2015). Licznymi wystę­pa­mi i wyso­kim pozio­mem wyko­naw­czym chó­ry wpi­su­ją się zna­czą­co w dzia­łal­ność kon­cer­to­wą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Są tak­że arty­stycz­ną wizy­tów­ką Wydziału i Uczelni pod­czas czę­stych kon­cer­tów na tere­nie Miasta Stołecznego Warszawy.

Zespół Wokalny Kierunku Muzyka Kościelna

Zespół męski dzia­ła­ją­cy w UMFC od 2009 roku pod opie­ką Zakładu Muzyki Kościelnej, skła­da­ją­cy się ze stu­den­tów kie­run­ku muzy­ka kościel­na i sym­pa­ty­ków. Czynnie uczest­ni­czy w życiu Wydziału i Kierunku, bio­rąc udział w uro­czy­stych litur­giach i kon­cer­tach, a tak­że egza­mi­nach dyplo­mo­wych nie tyl­ko na macie­rzy­stym kie­run­ku. Zespół ma w swo­im reper­tu­arze m.in. wie­le współ­cze­snych dzieł pol­skiej lite­ra­tu­ry sakral­nej, w tym nie­któ­re wyko­ny­wa­ne po latach zapo­mnie­nia. Zespół wyko­rzy­sty­wa­ny jest rów­nież do stu­denc­kich prak­tyk dyry­genc­kich. Opiekunem arty­stycz­nym jest dr hab. Michał Sławecki.

Schola Gregoriana Universitatis Musicali Friderici Chopin

Zespół powstał w 2010 roku. Złożony jest ze stu­den­tów kie­run­ku muzy­ka kościel­na, dzia­ła pod opie­ką Zakładu Muzyki Kościelnej. Repertuar Zespołu sta­no­wią utwo­ry nale­żą­ce do authen­ti­cum fon­tium gre­go­ria­no­rum, a inter­pre­to­wa­ne są w opar­ciu o naj­star­sze dostęp­ne litur­gicz­no-muzycz­ne źró­dła adia­ste­ma­tycz­ne. Zagadnienia wyko­naw­cze w duchu spu­ści­zny spad­ko­bier­ców i uczniów Dom Eugene’a Cardine’a – fun­da­to­ra semio­lo­gii gre­go­riań­skiej obej­mu­ją modal­ność, semio­mo­dal­ność, semio­este­ty­kę i resty­tu­cję melo­dycz­ną. Zespół uczest­ni­czy w życiu Wydziału i Uniwersytetu, w zależ­no­ści od potrzeb bio­rąc udział w litur­giach, kon­cer­tach i egza­mi­nach dyplo­mo­wych. Opiekunem arty­stycz­nym jest dr hab. Michał Sławecki.

Zespół Wokalny Kierunku Muzyka KościelnaSchola Gregorianum

 

Zespół orkiestrowy Wydziału V

Zespół orkie­stro­wy, będą­cy de fac­to kame­ral­ną orkie­strą smycz­ko­wą, two­rzą stu­den­ci, któ­rzy są wykształ­co­ny­mi instru­men­ta­li­sta­mi w szko­le muzycz­nej niż­szych szcze­bli. W mia­rę potrzeb i reali­zo­wa­ne­go reper­tu­aru w pra­cach zespo­łu bio­rą udział muzy­cy gra­ją­cy na innych instru­men­tach orkie­stro­wych. Zespół jest rów­nież przed­mio­tem fakul­ta­tyw­nym dla stu­den­tów Wydziału Instrumentalnego, co daje moż­li­wość wspól­ne­go, mię­dzy­wy­dzia­ło­we­go muzy­ko­wa­nia i wymia­ny doświad­czeń. Zespół jest ponad­to miej­scem prak­tyk dyry­genc­kich, bie­rze udział w kon­cer­tach dyplo­mo­wych, wyko­nu­jąc głów­nie wokal­no-instru­men­tal­ne for­my z wydzia­ło­wy­mi zespo­ła­mi wokal­ny­mi. Koncertuje tak­że samo­dziel­nie oraz z udzia­łem tan­ce­rzy bale­tu na kie­run­ku ryt­mi­ka i taniec. W ostat­nich latach wyko­na­no takie dzie­ła, jak m.in.: Requiem Gabriela Fauré, Magnificat Johna Ruttera, Msza „Nelsońska” Josepha Haydna, kom­po­zy­cje instru­men­tal­ne Wolfganga Amadeusa Mozarta, Mikołaja Góreckiego i Romualda Twardowskiego.


ostatnia modyfikacja: 12/10/2017