Koło Naukowe Teorii Tańca

Decyzją Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina nr 19/2012 z dnia 30 listo­pa­da 2012 r. zare­je­stro­wa­no Koło Naukowe Teorii Tańca przy Zakładzie Tańca Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Pierwszym opie­ku­nem, w roku aka­de­mic­kim 2012/2013 była prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz.

Funkcję opie­ku­na nauko­we­go Koła peł­ni obec­nie dr hab. Jagna Dankowska, prof. UMFC.

Celem Koła jest:
a) dzia­łal­ność nauko­wa zwią­za­na z teo­rią tań­ca,
b) kon­so­li­da­cja mło­de­go śro­do­wi­ska nauko­we­go,
c) dzia­ła­nie uczel­nia­ne, mię­dzy­uczel­nia­ne, mię­dzy­na­ro­do­we,
d) dzia­łal­ność publi­ka­cyj­na,
e) popu­la­ry­zo­wa­nie osią­gnięć stu­den­tów UMFC oraz innych człon­ków Koła.

Rozwińmy wspól­nie teo­rię tań­ca w pol­skim śro­do­wi­sku nauko­wym. W dzia­ła­niach wspie­rać nas będą wykła­dow­cy UMFC oraz UW.

Zarząd Koła Teorii Tańca

mgr Marianna Jasionowska — pre­zes. Ukończyła Wydział Pedagogiczny na Uniwersytecie Warszawskim; obec­nie dok­to­rant­ka Wydziału Pedagogiki UW w Katedrze Historii Oświaty i Wychowania a tak­że słu­chacz­ka  Podyplomowych Studiów Teorii Tańca UMFC. Założycielka Koła Naukowego Teorii Tańca UMFC. Zainteresowania badaw­cze – histo­ria tań­ca, taniec w edu­ka­cji.

mgr Marta Pałka - absol­went­ka Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na UMFC w Warszawie oraz Międzynarodowej Szkoły Tańca Współczesnego IWANSON w Monachium. Tańczy i uczy tań­ca. W 2013 roku otrzy­ma­ła dyplom zawo­do­we­go tan­ce­rza przy­zna­wa­ny przez Związek Artystów Scen Polskich. Również od tego roku wykła­da na Międzynarodowych Warsztatach Tańca Współczesnego w Koszęcinie. Łącząc prak­ty­kę z teo­rią, swo­je zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze kon­cen­tru­je wokół, histo­rii tań­ca, filo­zo­fii tań­ca i este­ty­ki tań­ca.

mgr Marta Zawadzka — tan­cer­ka, cho­re­ograf, peda­gog, teo­re­tyk tań­ca. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na UMFC w Warszawie – dyplom z wyróż­nie­niem oraz IKK w dzie­dzi­nie tań­ca współ­cze­sne­go przy CK ZAMEK w Poznaniu (pod patro­na­tem MKiDN oraz CAK, któ­ry rów­nież ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem). Laureatka pierw­szej nagro­dy na XII Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu za spek­takl „Wycinanka” w 2004 r. Stypendystka Prezydenta Miasta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Występowała na festi­wa­lach w kra­ju i za gra­ni­cą (m.in. w Białymstoku, Bytomiu, Lublinie, Kaliszu, Gdańsku, Bremie, Toruniu). Współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika – pro­wa­dzi warsz­ta­ty teatral­ne dla stu­den­tów III roku kul­tu­ro­znaw­stwa. Prowadzi regu­lar­ne zaję­cia z tań­ca współ­cze­sne­go, warsz­ta­ty z pla­sty­ki ruchu, świa­do­mo­ści cia­ła, teo­rii tań­ca, współ­pra­cu­je z wie­lo­ma pla­ców­ka­mi kul­tu­ral­no-edu­ka­cyj­ny­mi. Sama regu­lar­nie bie­rze udział w wie­lu pro­jek­tach arty­stycz­nych i warsz­ta­tach z tań­ca współ­cze­sne­go, con­tact impro­vi­sa­tion i innych tech­nik wspo­ma­ga­ją­cych pra­ce z cia­łem u peda­go­gów pol­skich i zagra­nicz­nych.

Osoby zain­te­re­so­wa­ne człon­ko­stwem pro­si­my o zapo­zna­nie się z regu­la­mi­nem, wypeł­nie­nie dekla­ra­cji i prze­sła­nie jej na adres teoriatanca@chopin.edu.pl

Zapraszamy do współ­pra­cy!


ostatnia modyfikacja: 05/05/2015