KATEDRA MUZYKI KOŚCIELNEJ

Zakład Muzyki Kościelnej powstał w związ­ku z powo­ła­niem w roku aka­de­mic­kim 2009/2010 stu­diów na kie­run­ku uni­ka­to­wym muzy­ka kościel­na. Uchwałą Senatu UMFC z dnia 19 mar­ca 2019 roku, Zakład Muzyki Kościelnej został prze­kształ­co­ny w Katedrę Muzyki Kościelnej. Kierownikiem Katedry Muzyki kościel­nej jest dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC. Podstawowym zada­niem Katedry jest jest czu­wa­nie nad pra­wi­dło­wą reali­za­cją dydak­ty­ki cha­rak­te­ry­stycz­nych przed­mio­tów kie­run­ko­wych, spra­wo­wa­nie opie­ki mery­to­rycz­nej nad dzia­łal­no­ścią arty­stycz­ną oraz pro­wa­dze­nie badań nauko­wych w zakre­sie wyko­naw­stwa i teo­rii muzy­ki kościel­nej.
Katedra koor­dy­nu­je i umoż­li­wia odby­wa­nie prak­tyk arty­stycz­nych obej­mu­ją­cych prak­ty­ki estra­do­we w zakre­sie gry na orga­nach (czyn­ne uczest­nic­two w kon­cer­tach) i dyry­gen­tu­ry (hospi­ta­cje, pra­ca z zespo­łem, publicz­ne popro­wa­dze­nie utwo­ru) oraz prak­ty­ki muzycz­no-litur­gicz­ne w zakre­sie: mszy przed­so­bo­ro­wej i poso­bo­ro­wej w języ­ku łaciń­skim, akom­pa­nia­men­tu litur­gicz­ne­go (hospi­ta­cje, akom­pa­nia­ment do odpo­wie­dzi i dia­lo­gów mszal­nych oraz pie­śni, impro­wi­za­cja orga­no­wa w ramach litur­gii), przy­go­to­wa­nia i orga­ni­za­cji uro­czy­stej litur­gii, scho­li gre­go­riań­skiej, ani­mo­wa­nia śpie­wu zgro­ma­dze­nia (kan­tor) i wyko­ny­wa­nia śpie­wów mię­dzy­lek­cyj­nych (psał­te­rzy­sta). Forma prak­tyk zosta­ła zatwier­dzo­na przez Radę Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca na posie­dze­niu w dniu 17.01.2011 r. Na tym samym posie­dze­niu został usta­lo­ny kształt egza­mi­nów dyplo­mo­wych licen­cjac­kich i magi­ster­skich.

W ramach Katedry Muzyki Kościelnej dzia­ła­ją:

Współpraca:

Zakres badań pro­wa­dzo­nych przez pra­cow­ni­ków Katedry:

Pracownicy Katedry

Osoby współpracujące z Katedrą Muzyki Kościelnej

Kontakt:

e-mail: kmk@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 16/04/2019