Specjalność: Rytmika

Absolwenci spe­cjal­no­ści Rytmika mają nastę­pu­ją­ce kwa­li­fi­ka­cje i upraw­nie­nia peda­go­gicz­ne zgod­ne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego doty­czą­cym upraw­nień peda­go­gicz­nych, z dnia 17 stycz­nia 2012 roku:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent stu­diów pierw­sze­go stop­nia otrzy­mu­je dyplom licen­cja­ta i ma pra­wo ubie­gać się o przy­ję­cie na stu­dia dru­gie­go stop­nia. Posiada kwa­li­fi­ka­cje i upraw­nie­nia peda­go­gicz­ne do pro­wa­dze­nia:

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent stu­diów dru­gie­go stop­nia otrzy­mu­je tytuł magi­stra. Posiada kwa­li­fi­ka­cje i upraw­nie­nia peda­go­gicz­ne do pro­wa­dze­nia zajęć meto­dą Emila Jaques-Dalcroze’a na wszyst­kich pozio­mach edu­ka­cji muzycz­nej, a tak­że na uczel­niach kształ­cą­cych nauczy­cie­li, takich jak: uni­wer­sy­te­ty, wyż­sze szko­ły peda­go­gicz­ne, aka­de­mie wycho­wa­nia fizycz­ne­go. Może rów­nież pro­wa­dzić zaję­cia w wyż­szych szko­łach teatral­nych i fil­mo­wych oraz w stu­dium wokal­no-aktor­skim. Absolwenci tej spe­cjal­no­ści kształ­ce­ni w naszej uczel­ni znaj­du­ją tak­że zatrud­nie­nie jako akom­pa­nia­to­rzy do zajęć bale­to­wych.

 


ostatnia modyfikacja: 13/10/2017