Pracownia Psychologii i Pedagogiki Muzyki — ARCHIWUM

Pracownia Psychologii i Pedagogiki Muzyki funk­cjo­no­wa­ła w struk­tu­rze Katedry Edukacji Muzycznej w roku aka­de­mic­kim 2016/2017. Powstała w wyni­ku zamknię­cia Międzywydziałowego Zakładu Psychologii Muzyki. Funkcję kie­row­ni­ka Pracowni peł­ni­ła dr Małgorzata Chmurzyńska. Zakładem Psychologii Muzyki, któ­ry powstał z kolei w wyni­ku prze­kształ­ce­nia Międzywydziałowej Katedry Psychologii Muzyki, kie­ro­wa­ła dr hab. Barbara Kamińska.

Działalność dydak­tycz­na w zakre­sie psy­cho­lo­gii obej­mu­je zaję­cia z psy­cho­lo­gii ogól­nej i psy­cho­lo­gii muzy­ki dla stu­den­tów UMFC, słu­cha­czy Studium Pedagogicznego, a tak­że – w wybra­nych edy­cjach – dla słu­cha­czy Studium Doktoranckiego i stu­diów pody­plo­mo­wych. Obecnie (od roku aka­de­mic­kie­go 2017/2018) zaję­cia z zakre­su psy­cho­lo­gii i psy­cho­lo­gii muzy­ki pro­wa­dzi dr Bartłomiej Swebodziński, nato­miast zaję­cia z zakre­su peda­go­gi­ki i peda­go­gi­ki muzy­ki – as. Jakub Hutek.

Dzieje psy­cho­lo­gii w war­szaw­skiej uczel­ni muzycz­nej, w tym odpo­wie­dzial­nych za nią jed­no­stek, ilu­stru­ją archi­wa­lia umiesz­czo­ne w zakład­kach po lewej stro­nie.


ostatnia modyfikacja: 10/01/2018