Pracownia Kształcenia Słuchu i Harmonii

 

Pracownia Kształcenia Słuchu i Harmonii kon­ty­nu­uje tra­dy­cje Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu, dzia­ła­ją­cej w UMFC w latach 1995–2016. Pracownia zaj­mu­je się dzia­łal­no­ścią dydak­tycz­ną, kon­sul­ta­cyj­ną i nauko­wo-badaw­czą skon­cen­tro­wa­ną wokół nastę­pu­ją­cych zagad­nień:

Wyniki badań pre­zen­to­wa­ne są pod­czas kon­fe­ren­cji nauko­wych orga­ni­zo­wa­nych w UMFC i innych ośrod­kach aka­de­mic­kich, a tak­że publi­ko­wa­ne jako mate­ria­ły o cha­rak­te­rze nauko­wym i dydak­tycz­nym (pod­ręcz­ni­ki, zbio­ry zadań, mate­ria­ły meto­dycz­ne). Działalność dydak­tycz­no-kon­sul­ta­cyj­na obej­mu­je opie­kę nad prze­bie­giem dydak­ty­ki w zakre­sie kształ­ce­nia słu­chu w UMFC i szko­łach muzycz­nych niż­szych stop­ni oraz kształ­ce­nie kadry peda­go­gicz­nej w ramach Podyplomowych Studiów Pedagogiki Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych. Członkowie Pracowni są wykła­dow­ca­mi kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kur­sów muzycz­nych, semi­na­riów i warsz­ta­tów dla uczniów i nauczy­cie­li szkół oraz uczel­ni muzycz­nych, a tak­że juro­ra­mi kon­kur­sów sol­fe­żo­wych, spra­wu­ją rów­nież opie­kę nad pra­ca­mi licen­cjac­ki­mi i magi­ster­ski­mi z zakre­su kształ­ce­nia słu­chu.

W ramach dzia­łal­no­ści kon­sul­ta­cyj­nej człon­ko­wie Pracowni:

Pracownia współ­pra­cu­je z Katedrą Akustyki Muzycznej, Pracownią Psychologii i Pedagogiki Muzyki oraz Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym, a tak­że z peda­go­ga­mi kształ­ce­nia słu­chu Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku oraz aka­de­mii muzycz­nych w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.

Kontakt: kks@chopin.edu.pl, tel.  22 2789 214

Członkowie Pracowni:

ad. dr Grażyna Paciorek-Draus – kie­row­nik Pracowni
doc. dr Ewa Wilczyńska
as. mgr Grzegorz Kos
dr Ewa Stachurska
mgr Elżbieta Brodzińska
as. mgr Justyna Pakulak

Osoby współ­pra­cu­ją­ce:
dr Krzysztof Heering


ostatnia modyfikacja: 16/04/2019