Pracownia Emisji Głosu

Członkowie Pracowni:

ad. dr hab. Krzysztof Szmyt – kie­row­nik Pracowni
dr Rafał Grozdew

Współpraca:

ad. dr hab. Piotr Olech
dr Waleria Przelaskowska-Rokita
mgr Anna Bednarska
mgr. Joanna Łukaszewska
mgr Małgorzata Rudnicka
mgr Daniel Synowiec

Przedmiot emi­sja gło­su nale­ży do naj­waż­niej­szych, kie­run­ko­wych przed­mio­tów na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Nauka indy­wi­du­al­nej emi­sji gło­su ma miej­sce na pra­wie wszyst­kich kie­run­kach i spe­cjal­no­ściach: Dyrygentura Chóralna, Prowadzenie Zespołów Muzycznych, Wokalistyka Chóralna, Muzyka Kościelna.

W prze­szło­ści emi­sję gło­su pro­wa­dzi­li tacy peda­go­dzy, jak: Kazimiera Goławska, Renata Kulczycka, Janina Skalik, Czesław Wojtyński – autor zna­ne­go pod­ręcz­ni­ka do emi­sji gło­su, Alicja Ogrodzińska.

Od roku aka­de­mic­kie­go 2016/2017 w ramach Katedry Edukacji Muzycznej dzia­ła Pracownia Emisji Głosu, któ­ra sku­pia wykła­dow­ców tego przed­mio­tu. Opieką dydak­tycz­ną obej­mu­je rów­nież spe­cjal­ność Wokalistyka Chóralna.


ostatnia modyfikacja: 28/03/2019