Ogłoszenia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

styczeń — maj 2018 r.

Jubileusz 45-lecia spe­cjal­no­ści Pedagogika bale­to­wa

26 maja 2018 r. (sobota)

Katedra Edukacji Muzycznej i Pracownia Kształcenia Słuchu i Harmonii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza do udzia­łu w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej Wokół dzie­ła muzycz­ne­go. Z per­spek­ty­wy kształ­ce­nia słu­chu, któ­ra odbę­dzie się w dniu 26 maja 2018 roku w UMFC w Warszawie.
Informacja szcze­gó­ło­wa

27 kwietnia 2017 r. (czwartek), godz. 18:00
Sala im. Henryka Melcera

Katedra Edukacji Muzycznej – Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur przy współ­pra­cy Międzywydziałowego Zakładu Fortepianu Ogólnego zapra­sza na kon­cert kom­po­zy­tor­ski. W pro­gra­mie kom­po­zy­cje i aran­ża­cje stu­den­tów i absol­wen­tów Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC. Wstęp wol­ny – zapra­sza­my.
Program kon­cer­tu
Afisz

23 kwietnia 2017 r. (niedziela), godz. 14:00
Sala Senatu UMFC

W roku jubi­le­uszo­wym Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca zapra­szam na pierw­sze z cyklu spo­tka­nie poświę­co­ne wybit­nym oso­bo­wo­ściom sztu­ki tań­ca. Gościem spe­cjal­nym będzie Przemysław Śliwa – soli­sta Opery Poznańskiej, tan­cerz, cho­re­ograf, dyrek­tor festi­wa­lu Krakowska Wiosna Baletowa. Zapraszam, dr Klaudia Carlos-Machej
Afisz (PDF)

27 marca 2017 r. (poniedziałek), godz. 16:00
Sala Senatu

W dniu 27 mar­ca 2017 roku w Sali Senatu UMFC o godz. 16:00 odbę­dzie się otwar­te zebra­nie nauko­we Katedry Edukacji Muzycznej. W pro­gra­mie pre­zen­ta­cja nowej książ­ki Instytut Pedagogiki Muzycznej PWSM/AMFC w Warszawie (1974–1992) autor­stwa Mirosławy Jankowskiej i Wojciecha Jankowskiego wyda­nej przez Chopin University Press. Wstęp wol­ny. Zapraszamy! Afisz

21 listopada 2016 r. (poniedziałek), godz. 16:00
Nowa Sala Senatu

Katedra Edukacji Muzycznej – Pracownia Psychologii i Pedagogiki Muzyki ser­decz­nie zapra­sza na otwar­te posie­dze­nie Katedry, w ramach któ­re­go dr Julia Kaleńska-Rodzaj z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wygło­si wykład pt. Trema jako emo­cja zło­żo­na (mie­sza­na). Teoria, pomiar, prak­ty­ka.


ostatnia modyfikacja: 06/02/2018