MIĘDZYWYDZIAŁOWY ZAKŁAD FORTEPIANU OGÓLNEGO

Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego powstał w 1994 roku z ini­cja­tywy prof. zw. dr hab. Marty Gozdeckiej-Lesz. Pierwszym kie­row­ni­kiem Zakładu (w latach 1994–2002) była prof. zw. dr hab. Marta Gozdecka-Lesz, następ­nie (w latach 2002–2014) funk­cję tę peł­ni­ła prof. UMFC dr hab. Małgorzata Szpinalska. Od 1 grud­nia 2014 do 31 sierp­nia 2016 roku funk­cję kie­row­ni­ka Zakładu peł­nił prof. UMFC dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski. Obecnie, od 1 paź­dzier­ni­ka 2016 roku funk­cję tę peł­ni prof. UMFC dr hab. Maria Gabryś.

Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego jest jed­nost­ką, do któ­rej przy­na­le­żą nauczy­cie­le aka­de­mic­cy pro­wa­dzą­cy zaję­cia z przed­mio­tu „for­te­pian ogól­ny” (for­te­pian, for­te­pian z nauką akom­pa­nia­men­tu, nauka akom­pa­nia­men­tu z czy­ta­niem a vista), głów­nie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, a tak­że pia­ni­ści-akom­pa­nia­to­rzy w kla­sach dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej. Członkowie Zakładu, poza pra­cą na tere­nie Uczelni, pro­wa­dzą aktyw­ną dzia­łal­ność arty­stycz­ną i nauko­wą, wystę­pu­jąc na kon­cer­tach solo­wych, kame­ral­nych i z orkie­strą w kra­ju i za gra­ni­cą. Są rów­nież lau­re­ata­mi licz­nych i zróż­ni­co­wa­nych nagród kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Członkowie Zakładu współ­pra­cu­ją rów­nież z inny­mi Wydziałami UMFC w Warszawie i w Białymstoku.

Z Zakładem współ­pra­co­wa­li, ucząc daw­niej for­te­pia­nu ogól­ne­go lub peł­niąc funk­cję akom­pa­nia­to­rów, nastę­pu­ją­cy arty­ści-peda­go­dzy: prof. Stanisława Raube (wie­lo­let­ni pra­cow­nik Wydziału V, zna­na w pol­skim śro­do­wi­sku muzycz­nym jako autor­ka sze­re­gu cen­nych redak­cji utwo­rów for­te­pia­no­wych dla wydaw­nictw Czytelnik i PWM), prof. Szabolcs Esztényi, prof. Kazimierz Gierżod, prof. Anna Jastrzębska-Quinn, a tak­że: Małgorzata Bisińska-Pawińska, Wojciech Kaleta, Andrzej Korybutiak, dr Kacper Miklaszewski, Antonina Paciorkiewicz-Dutkiewicz, Teresa Rosłoń-Esztényi, Ramiro Sanjines, Regina Stańczyk-Szczepańska, Magdalena Wajzner-Barska, Tadeusz Wituski. Z Międzywydziałowym Zakładem Fortepianu Ogólnego współ­pra­co­wa­li rów­nież peda­go­dzy Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC w Białymstoku: Andrzej Czemiel, Barbara Idźkowska, Inga Kozłowska-Ligaj, Grażyna Orysiak, Barbara Wyszczelska, Elżbieta Uss-Jońska.

W roku 1996, pod szyl­dem Zakładu, zaini­cjo­wane zosta­ły kon­kur­sy wyko­naw­cze dla pia­ni­stów na ówcze­snym Wydziale Wychowania Muzycznego (obec­nie Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca) dla stu­den­tów skła­da­ją­cych egza­min koń­cowy z przed­miotu „for­te­pian ogól­ny”. Zorganizowany w 1999 r. Międzyuczelniany Konkurs Miniatura Fortepianowa wywo­dził się pośred­nio z orga­ni­zo­wa­nych na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca kon­kur­sów dla stu­den­tów koń­czą­cych zaję­cia z przed­mio­tu „for­te­pian ogól­ny”. Odbywały się one w latach 1996 i 1997. Inicjatorką powo­ła­nia kon­kur­su była prof. Marta Gozdecka-Lesz.

I Międzyuczelniany Konkurs Miniatura Fortepianowa odbył się 6 mar­ca 1999 r. w AMFC w Warszawie. Jury w skła­dzie: prof. Regina Smendzianka – prze­wod­ni­czą­ca, prof. Marta Gozdecka-Lesz, prof. UMFC Małgorzata Szpinalska, st. wykł. Urszula Gątkowska-Węgrzyn, ad. Marzena Szczepańska-Modrzejewska, przy­zna­ło trzy rów­no­rzęd­ne nagro­dy, któ­re zdo­by­li stu­den­ci AMFC w Warszawie: Marek Fronc, Jakub Lenarczyk, Paulina Stefanowicz (otrzy­ma­ła rów­nież nagro­dę za naj­lep­sze wyko­na­nie utwo­ru Fryderyka Chopina), a tak­że dwa wyróż­nie­nia, któ­re otrzy­ma­li: Maria Kamoda (z Akademii Muzycznej w Krakowie) oraz Piotr Spoz (z AMFC w Warszawie).

II Międzyuczelniany Konkurs Miniatura Fortepianowa odbył się 9 grud­nia 2000 r. w AMFC w Warszawie. Jury w skła­dzie: prof. Marta Gozdecka-Lesz – prze­wod­ni­czą­ca, st. wykł. Urszula Gątkowska-Węgrzyn, prof. Ryszard Hałaciński, prof. UMFC Małgorzata Szpinalska, ad. Marzena Szczepańska-Modrzejewska, przy­zna­ło trzy rów­no­rzęd­ne nagro­dy, któ­re zdo­by­li stu­den­ci AMFC w Warszawie: Renata Hajnos, Wojciech Marzec, Aldona Nawrocka. Przyznano tak­że sześć wyróż­nień (Katarzyna Kuligowska, Sabina Kołodziej, Renata Janos, Maria Kamoda, Magdalena Malec, Barbara Guran) oraz dwie nagro­dy za wyko­na­nie utwo­ru Fryderyka Chopina (Puchar Rektora: Tatiana Kluczok z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, nagro­da Międzynarodowej Fundacji im. Fryderyka Chopina: Maria Kamoda z Akademii Muzycznej w Krakowie).

Oba kon­kur­sy (w roku 1999 i 2000) zosta­ły obję­te hono­ro­wym patro­na­tem Rektora AMFC. Fundatorami nagród byli m.in.: Międzynarodowa Fundacja im. Fryderyka Chopina, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Ministerstwo Kultury, Biblioteka Narodowa, Wydawnictwa Ars Polona i Arkady, Rektor AMFC, Prezes NBP.

Poza wspo­mnia­ny­mi powy­żej kon­kur­sa­mi stu­den­ci AMFC bra­li rów­nież udział w innych kon­kur­sach adre­so­wa­nych do stu­den­tów, dla któ­rych for­te­pian nie jest przed­mio­tem głów­nym, np. „Wiosenne Spotkania Przy Fortepianie, Kraków 2012”, orga­ni­zo­wa­ne przez Zespół Fortepianu Obowiązkowego Akademii Muzycznej w Krakowie. Studenci: Marta Moneta (spe­cjal­ność: dyry­gen­tu­ra chó­ral­na, kla­sa for­te­pia­nu prof. UMFC Ireny Protasewicz) oraz Damian Skowroński (spe­cjal­ność: muzy­ka kościel­na, kla­sa for­te­pia­nu prof. UMFC Ireny Protasewicz) zdo­by­li wyróż­nie­nie w kate­go­rii: for­te­pian na 4 ręce i na 2 for­te­pia­ny na kon­kur­sie pia­ni­stycz­nym II Wiosenne Spotkania Przy Fortepianie w Akademii Muzycznej w Krakowie (2014), a stu­dent­ka Katarzyna Karbownik (spe­cjal­ność: pro­wa­dze­nie zespo­łów muzycz­nych, kla­sa for­te­pia­nu prof. UMFC Ireny Protasewicz) uzy­ska­ła III miej­sce (w kate­go­rii for­te­pian solo) na kon­kur­sie pia­ni­stycz­nym III Wiosenne Spotkania Przy Fortepianie w Akademii Muzycznej w Krakowie (2014). Ponadto, stu­dent­ka Katarzyna Karbownik pod­ję­ła dal­sze stu­dia pia­ni­stycz­ne na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym UMFC w Białymstoku (2015), a tak­że wzię­ła udział w kon­cer­cie mono­gra­ficz­nym Romualda Twardowskiego (29 listo­pa­da 2015, Sala Koncertowa UMFC), gra­jąc z orkie­strą Mały kon­cert tego kom­po­zy­to­ra. Justyna Abramczyk (spe­cjal­ność pro­wa­dze­nie zespo­łów muzycz­nych, z kla­sy for­te­pia­nu dr hab. Marii Gabryś, prof. UMFC) i Bartosz Krajewski (spe­cjal­ność dyry­gen­tu­ra chó­ral­na, z kla­sy for­te­pia­nu dr. hab. Marcina T. Łukaszewskiego, prof. UMFC), two­rzą­cy duet for­te­pia­no­wy, zdo­by­li w 2017 r. II nagro­dę (pierw­szej nie przy­zna­no) na XIV Międzynarodowym Konkursie Študentská ume­lec­ká čin­no­sť, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Katedrę Muzyki (Wydział Pedagogiki) na Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku (Słowacja). Z kolei Karolina Silkina, z kla­sy for­te­pia­nu st. wykł. Hanny Stankiewicz-Jóźwickiej, w tym samym roku uzy­ska­ła I nagro­dę pod­czas I Międzyuczelnianych Konfrontacji Fortepianu Alternatywnego w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Studenci klas for­te­pianu bra­li udział w licz­nych kon­cer­tach i audy­cjach na tere­nie Uczelni oraz poza nią, m.in. w Kościele Śro­do­wisk Twórczych, wie­lo­krot­nie w Sali Kameralnej DS „Dziekanka” w Warszawie, w Muzeum Tyflologicznym / Tyflogaleria Polskiego Związku Niewidomych (stu­den­ci prof. zw. dr hab. Marty Gozdeckiej-Lesz, st. wykł. dr Aleksandry Kowalik-Burdzy), wystą­pi­li rów­nież jako soli­ści w kon­cer­cie orga­ni­zo­wa­nym przez pro­rek­to­ra UMFC prof. dr hab. Ewę Iżykowską-Lipińską dla Ambasady Azerbejdżanu, gra­jąc muzy­kę ory­gi­nal­ną, dostar­czo­ną przez amba­sa­dę (stu­den­ci prof. UMFC dr hab. Małgorzaty Szpinalskiej). Pro­fil audy­cji stu­denc­kich był wzbo­ga­cany poezją, tań­cem kla­sycz­nym, zagad­kami muzycz­nymi oraz eks­po­zy­cją gra­fik i obra­zów stu­den­tów war­szaw­skiej Akademii Sztuk Pięknych.

W stycz­niu 2017 r. Zakład był orga­ni­za­to­rem kon­cer­tu mono­gra­ficz­ne­go utwo­rów Mariana Sawy (1937–2005) z oka­zji 80. rocz­ni­cy jego uro­dzin.

Z ini­cja­ty­wy prof. UMFC dr hab. Małgorzaty Szpinalskiej Zakład współ­pra­cu­je z Sekcją Fortepianu Ogólnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (kie­row­nik: dr Marzena Szczepańska-Butler), bio­rąc udział w wymien­nych kon­cer­tach.

Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego pro­wa­dzi rów­nież dzia­łal­ność nauko­wą. Pod szyl­dem MZFO opu­bli­ko­wa­no pięć zeszy­tów nauko­wych, wyda­nych przez Wydawnictwo AMFC. W zeszy­tach tych ogło­si­li swo­je arty­ku­ły głów­nie pra­cow­ni­cy Zakładu, a tema­ty­ka tek­stów doty­czy­ła w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze zagad­nień naucza­nia gry for­te­pia­no­wej w zakre­sie przed­mio­tu „for­te­pian ogól­ny”. Wykaz ogło­szo­nych arty­ku­łów ilu­stru­je poniż­sze zesta­wie­nie:

Cztery spoj­rze­nia na zawo­do­wą aktyw­ność pia­ni­sty, Zeszyt Naukowy nr 32, red. nauk. M. Gozdecka, Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 1995:

O nas, o naszej pra­cy i zwią­za­nych z nią pro­ble­mach, Zeszyt Naukowy nr 34, red. nauk. M. Gozdecka-Lesz, Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 1997:

Kilka prze­my­śleń znad kla­wia­tu­ry for­te­pia­nu, Zeszyt Naukowy nr 39, red. nauk. M. Gozdecka-Lesz, Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 1998:

Forte i pia­no. O for­te­pia­nie ogól­nym, Zeszyt Naukowy nr 48, red. nauk. M. Gozdecka-Lesz, Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2000:

Fortepian – instru­ment na całe życie, Zeszyt Naukowy nr 51, red. nauk. M. Gozdecka-Lesz, Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001:

Podstawową dzia­łal­no­ścią Zakładu Fortepianu Ogólnego jest spra­wo­wa­nie opie­ki nad pro­ce­sem dydak­tycz­nym w zakre­sie nauki gry na for­te­pia­nie. Na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca zaję­cia z for­te­pia­nu obo­wią­zu­ją na wszyst­kich kie­run­kach kształ­ce­nia. Ze wzglę­du na zróż­ni­co­wa­ną struk­tu­rę Wydziału rów­nież nauka gry na for­te­pia­nie jest dosto­so­wa­na do potrzeb stu­den­tów danej spe­cjal­no­ści lub kie­run­ku. Programy naucza­nia (obec­nie KRK) były wie­lo­krot­nie mody­fi­ko­wa­ne, dosto­so­wy­wa­ne do potrzeb zmie­nia­ją­cych się prze­pi­sów doty­czą­cych szkol­nic­twa wyż­sze­go. Od począt­ku dzia­łal­no­ści Zakładu do roku 2002 zosta­ły rów­nież uak­tu­al­nione pro­gramy naucza­nia przed­miotu „for­te­pian ogól­ny” dla poszcze­gól­nych wydzia­łów.

Zarówno audy­cje stu­denc­kie, jak i kon­kursy mają na celu uak­tyw­nie­nie stu­den­tów, inte­gra­cję śro­do­wi­ska aka­de­mic­kiego, pod­nie­sie­nie pozio­mu naucza­nia, a w kon­se­kwen­cji zwięk­sze­nie pre­stiżu przed­miotu „for­te­pian ogól­ny”.

Marcin Tadeusz Łukaszewski

Pracownicy Zakładu

 

Pedagodzy współpracujący z Zakładem

 

Kontakt:

e-mail: mzfo@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 16/04/2019