Koła Naukowe na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca funk­cjo­nu­ją trzy koła nauko­we, któ­re two­rzą stu­den­ci kie­run­ków Taniec i Dyrygentura Chóralna oraz spe­cjal­no­ści Rytmika. Koła nauko­we aktyw­nie uczest­ni­czą w życiu Wydziału, orga­ni­zu­jąc regu­lar­ne spo­tka­nia człon­ków kół, a tak­że kon­fe­ren­cje nauko­we, warsz­ta­ty i kon­cer­ty.

Koło Artystyczno-Naukowe Dyrygentury Chóralnej UMFC

Zarząd Koła Artystyczno-Naukowego Dyrygentury Chóralnej UMFC

Przewodnicząca: Natalia Zubkowicz
Zastępca Przewodniczącego ds. orga­ni­za­cyj­nych: Karolina Silkina
Zastępca Przewodniczącego ds. arty­stycz­no-nauko­wych: Bartosz Lisik

Celem Koła jest pro­mo­wa­nie chó­ra­li­sty­ki, posze­rza­nie swo­jej wie­dzy i umie­jęt­no­ści w zakre­sie pro­wa­dze­nia zespo­łów chó­ral­nych, orga­ni­zo­wa­nie kon­cer­tów, jak rów­nież inte­gra­cja śro­do­wi­ska chó­ral­ne­go. Członkiem Koła może zostać każ­dy.
Zapraszamy do udzia­łu w naszych spo­tka­niach stu­den­tów i absol­wen­tów UMFC, a tak­że wszyst­kich przy­ja­ciół — miło­śni­ków chó­ra­li­sty­ki.

Opiekunem Koła jest dr Tomasz Hynek.

Zapraszamy do kon­tak­tu mailo­we­go: kandc.umfc@gmail.com
Znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/kandch/?fref=ts

Naukowo-Artystyczne Koło Studentów Specjalności Rytmika „Anakruza”

Koło zrze­sza stu­den­tów zain­te­re­so­wa­nych pogłę­bia­niem swo­jej wie­dzy i umie­jęt­no­ści w zakre­sie meto­dy Rytmiki oraz innych metod sto­so­wa­nych we współ­cze­snej edu­ka­cji muzycz­nej. Celem Koła jest ponad­to popu­la­ry­za­cja Rytmiki, zarów­no w śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim, jak i poza nim, a tak­że wspie­ra­nie stu­den­tów w ich dzia­ła­niach arty­stycz­nych i nauko­wych. Koło aktyw­nie współ­pra­cu­je ze stu­den­ta­mi Rytmiki z róż­nych ośrod­ków aka­de­mic­kich w Polsce.
Opiekunem Koła jest dr Agnieszka Widlarz.

Zarząd Koła Naukowo-Artystycznego Studentów Specjalności Rytmika „Anakruza”

Przewodnicząca: Aleksandra Gałązka
Sekretarz: —

mail: anakruza@chopin.edu.pl

 


ostatnia modyfikacja: 28/03/2019