KATEDRA EDUKACJI MUZYCZNEJ

SKŇĀAD OSOBOWY KATEDRY EDUKACJI MUZYCZNEJ

Kierownik Katedry ‚ÄĒ dr hab. Marcin Tadeusz ŇĀukaszewski, prof. UMFC
Sekretarz Katedry ‚ÄĒ as. mgr Jakub Hutek

CzŇāonkowie Katedry:

dr hab. Marcin Tadeusz ŇĀukaszewski, prof. UMFC
ad. dr hab. Bartosz Kowalski-Banasewicz
ad. dr hab. Piotr Olech
ad. dr hab Weronika RatusiŇĄska-Zamuszko (WydziaŇā Instrumentalno-Pedagogiczny w BiaŇāymstoku)
ad. dr hab. Edward Sielicki
ad. dr hab. Krzysztof Szmyt
ad. dr Aldona Nawrocka-WoŇļniak
ad. dr GraŇľyna Paciorek-Draus
dr Waleria Przelaskowska-Rokita
dr RafaŇā Grozdew
dr Julita KosiŇĄska
doc. dr Ewa WilczyŇĄska
dr Ewa Stachurska
as. mgr Bartosz MichaŇāowski
as. mgr Justyna Pakulak
mgr Anna Bednarska
mgr ElŇľbieta BrodziŇĄska
as. Emilia Dudkiewicz
mgr Katarzyna Dudek-Kostrzewa
mgr MaŇāgorzata Szymanek-Piotrowska

 

Wsp√≥Ňāpraca:

ad. dr RafaŇā Janiak
dr BartŇāomiej SwebodziaŇĄski
mgr Jakub Krukowski
mgr MaŇāgorzata Rudnicka
mgr Daniel Synowiec
mgr Jakub SzafraŇĄski

 

Pracownie funkcjonujńÖce w ramach Katedry:

Z DZIEJ√ďW KATEDRY EDUKACJI MUZYCZNEJ

Historia Katedry Edukacji Muzycznej sińô¬≠ga grud¬≠nia 1961 roku, kie¬≠dy powo¬≠Ňāa¬≠no Katedrńô Problematyki Wychowania Muzycznego. Jej kie¬≠row¬≠ni¬≠kiem zostaŇā prof. Wincenty Laski, kt√≥¬≠ry prze¬≠wo¬≠dziŇā nińÖ do 1966 roku. W p√≥Ňļ¬≠niej¬≠szym okre¬≠sie kie¬≠row¬≠ni¬≠ka¬≠mi Katedry byli: Feliks KoŇõnicki, Tadeusz Maklakiewicz, Antoni SzaliŇĄski, Maria PrzychodziŇĄska. Nazwa i pro¬≠gram Katedry ewo¬≠lu¬≠owa¬≠Ňāy wraz z roz¬≠wo¬≠jem i kolej¬≠ny¬≠mi zmia¬≠na¬≠mi nazw obec¬≠ne¬≠go WydziaŇāu Dyrygentury Ch√≥ralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki KoŇõcielnej, Rytmiki i TaŇĄca, bńôdńÖ¬≠ce¬≠go daw¬≠niej WydziaŇāem Wychowania Muzycznego, p√≥Ňļ¬≠niej zaŇõ WydziaŇāem Edukacji Muzycznej. ByŇāa to wińôc Katedra Problematyki Wychowania Muzycznego, Katedra Wychowania Muzycznego, Katedra Metodyki Wychowania Muzycznego, Katedra Teorii Wychowania Muzycznego.
Od 1993 roku pra¬≠ca¬≠mi nowo utwo¬≠rzo¬≠nej Katedry Edukacji Muzycznej kie¬≠ro¬≠wa¬≠Ňāa prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz, kt√≥¬≠ra r√≥w¬≠no¬≠cze¬≠Ňõnie zosta¬≠Ňāa kie¬≠row¬≠ni¬≠kiem MińôdzywydziaŇāowego Studium Pedagogicznego. KierowaŇāa ona KatedrńÖ do cza¬≠su przej¬≠Ňõcia na eme¬≠ry¬≠tu¬≠rńô w roku 2015. W roku aka¬≠de¬≠mic¬≠kim 2015/2016 dzia¬≠Ňāal¬≠noŇõńá Katedry zosta¬≠Ňāa zawie¬≠szo¬≠na. Reaktywowano jńÖ 1 paŇļ¬≠dzier¬≠ni¬≠ka 2016 roku. Kierownikiem zostaŇā w√≥w¬≠czas dr hab. Marcin Tadeusz ŇĀukaszewski, prof. UMFC.
W poczńÖt¬≠ko¬≠wym okre¬≠sie (od 1962) dzia¬≠Ňāal¬≠noŇõńá nauko¬≠wa √≥wcze¬≠snej Katedry Wychowania Muzycznego kon¬≠cen¬≠tro¬≠wa¬≠Ňāa sińô wok√≥Ňā przy¬≠go¬≠to¬≠wa¬≠nia i opra¬≠co¬≠wa¬≠nia pro¬≠gra¬≠m√≥w naucza¬≠nia i zagad¬≠nieŇĄ meto¬≠dycz¬≠nych. W latach 1974‚Äď1993 w war¬≠szaw¬≠skiej uczel¬≠ni funk¬≠cjo¬≠no¬≠waŇā Instytut Pedagogiki Muzycznej, bńôdńÖ¬≠cy teo¬≠re¬≠tycz¬≠nym i badaw¬≠czym wspar¬≠ciem dla kate¬≠dry. Od cza¬≠su jego powsta¬≠nia obie jed¬≠nost¬≠ki funk¬≠cjo¬≠no¬≠wa¬≠Ňāy nie¬≠za¬≠leŇľ¬≠nie od sie¬≠bie. Za kaden¬≠cji rek¬≠to¬≠ra prof. Kazimierza GierŇľoda funk¬≠cjo¬≠no¬≠wa¬≠Ňāy r√≥w¬≠no¬≠le¬≠gle Katedra Teorii Wychowania Muzycznego (z kie¬≠row¬≠ni¬≠kiem prof. MarińÖ PrzychodziŇĄskńÖ-Kaciczak) i ZakŇāad Pedagogiki Muzycznej (z kie¬≠row¬≠ni¬≠kiem prof. ZofińÖ Konaszkiewicz), kt√≥¬≠ry ‚Äď wraz z ZakŇāadem Psychologii Muzyki (kie¬≠row¬≠nik prof. Maria Manturzewska) wcho¬≠dzi¬≠Ňāy w skŇāad IPM. Po likwi¬≠da¬≠cji Instytutu w 1993 r. powsta¬≠Ňāa samo¬≠dziel¬≠na Katedra Psychologii Muzyki (kie¬≠row¬≠nik prof. Maria Manturzewska, po jej odej¬≠Ňõciu na eme¬≠ry¬≠tu¬≠rńô dr hab. Barbara KamiŇĄska), kt√≥¬≠ra sta¬≠ŇāńÖ sińô jed¬≠nost¬≠kńÖ mińô¬≠dzy¬≠wy¬≠dzia¬≠Ňāo¬≠wńÖ.
Od poczńÖt¬≠ku roku aka¬≠de¬≠mic¬≠kie¬≠go 2016/2017 w ramach kate¬≠dry funk¬≠cjo¬≠nu¬≠jńÖ pra¬≠cow¬≠nie: Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur, Pracownia Emisji GŇāosu, Pracownia Wokalistyki Ch√≥ralnej, Pracownia KsztaŇācenia SŇāuchu i Harmonii, bńôdńÖ¬≠ca spad¬≠ko¬≠bier¬≠czy¬≠nińÖ nie¬≠ist¬≠nie¬≠jńÖ¬≠cej Mińôdzyuczelnianej Katedry KsztaŇācenia SŇāuchu. W roku aka¬≠de¬≠mic¬≠kim 2016/2017 przy kate¬≠drze funk¬≠cjo¬≠no¬≠wa¬≠Ňāa r√≥w¬≠nieŇľ Pracownia Psychologii i Pedagogiki Muzyki, bńôdńÖ¬≠ca spad¬≠ko¬≠bier¬≠czy¬≠nińÖ nie¬≠ist¬≠nie¬≠jńÖ¬≠cej MińôdzywydziaŇāowej Katedry Psychologii Muzyki (p√≥Ňļ¬≠niej MińôdzywydziaŇāowego ZakŇāadu Psychologii Muzyki, zli¬≠kwi¬≠do¬≠wa¬≠ne¬≠go z koŇĄ¬≠cem roku aka¬≠de¬≠mic¬≠kie¬≠go 2015/2016). Z KatedrńÖ Ňõci¬≠Ňõle wsp√≥Ňā¬≠pra¬≠cu¬≠je MińôdzywydziaŇāowe Studium Pedagogiczne. Od roku aka¬≠de¬≠mic¬≠kie¬≠go 2017/2018 Katedra Edukacji Muzycznej opie¬≠ku¬≠je sińô nowńÖ spe¬≠cjal¬≠no¬≠ŇõcińÖ stu¬≠di√≥w ‚Äď Wokalistyka Ch√≥ralna (stu¬≠dia II stop¬≠nia, magi¬≠ster¬≠skie), kt√≥¬≠rej zada¬≠niem jest wyksztaŇā¬≠ce¬≠nie przy¬≠szŇāe¬≠go zawo¬≠do¬≠we¬≠go ch√≥¬≠rzy¬≠sty. Jest to jedy¬≠na taka spe¬≠cjal¬≠noŇõńá w Polsce.

OBSZARY BADAWCZE I DYDAKTYKA

Katedra Edukacji Muzycznej jest pla¬≠c√≥w¬≠kńÖ dydak¬≠tycz¬≠nńÖ i nauko¬≠wo-badaw¬≠czńÖ. OpiekńÖ mery¬≠to¬≠rycz¬≠nńÖ obej¬≠mu¬≠je przed¬≠mio¬≠ty zwińÖ¬≠za¬≠ne z peda¬≠go¬≠gicz¬≠nym przy¬≠go¬≠to¬≠wa¬≠niem stu¬≠den¬≠t√≥w WydziaŇāu Dyrygentury Ch√≥ralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki KoŇõcielnej, Rytmiki i TaŇĄca.
Nowy model Katedry wska¬≠zu¬≠je na jej roz¬≠sze¬≠rzo¬≠nńÖ dzia¬≠Ňāal¬≠noŇõńá nauko¬≠wo-badaw¬≠czńÖ, dydak¬≠tycz¬≠nńÖ i arty¬≠stycz¬≠nńÖ, obej¬≠mu¬≠jńÖc swo¬≠jńÖ opie¬≠kńÖ emi¬≠sjńô gŇāo¬≠su, przed¬≠mio¬≠ty teo¬≠re¬≠tycz¬≠no-muzycz¬≠ne ‚Äď ksztaŇā¬≠ce¬≠nie sŇāu¬≠chu, har¬≠mo¬≠nińô i ńáwi¬≠cze¬≠nia z har¬≠mo¬≠nii, pro¬≠pe¬≠deu¬≠ty¬≠kńô kom¬≠po¬≠zy¬≠cji, instru¬≠men¬≠ta¬≠cjńô z aran¬≠Ňľa¬≠cjńÖ i czy¬≠ta¬≠nie par¬≠ty¬≠tur, jak r√≥w¬≠nieŇľ psy¬≠cho¬≠lo¬≠gińô i peda¬≠go¬≠gi¬≠kńô muzy¬≠ki. StńÖd wyni¬≠ka¬≠jńÖ r√≥w¬≠nieŇľ zain¬≠te¬≠re¬≠so¬≠wa¬≠nia nauko¬≠wo-badaw¬≠cze i arty¬≠stycz¬≠ne poszcze¬≠g√≥l¬≠nych pra¬≠cow¬≠ni¬≠k√≥w, obej¬≠mu¬≠jńÖc takie zagad¬≠nie¬≠nia, jak muzy¬≠ka XX wie¬≠ku, muzy¬≠ka pol¬≠ska, zagad¬≠nie¬≠nia warsz¬≠ta¬≠tu kom¬≠po¬≠zy¬≠tor¬≠skie¬≠go, sto¬≠so¬≠wa¬≠na ana¬≠li¬≠za zacho¬≠wa¬≠nia w edu¬≠ka¬≠cji muzycz¬≠nej, bada¬≠nia nad sŇāu¬≠cho¬≠wńÖ ana¬≠li¬≠zńÖ dzie¬≠Ňāa muzycz¬≠ne¬≠go i ksztaŇā¬≠ce¬≠niem sŇāu¬≠chu i sol¬≠fe¬≠Ňľem.
W skŇāad kate¬≠dry wcho¬≠dzńÖ kom¬≠po¬≠zy¬≠to¬≠rzy pra¬≠cu¬≠jńÖ¬≠cy na Wydziale V, spe¬≠cja¬≠li¬≠Ňõci od ksztaŇā¬≠ce¬≠nia sŇāu¬≠chu, emi¬≠sji gŇāo¬≠su, a tak¬≠Ňľe nauczy¬≠cie¬≠le aka¬≠de¬≠mic¬≠cy zaj¬≠mu¬≠jńÖ¬≠cy sińô pro¬≠ble¬≠ma¬≠ty¬≠kńÖ peda¬≠go¬≠gicz¬≠ne¬≠go przy¬≠go¬≠to¬≠wa¬≠nia stu¬≠den¬≠t√≥w do przy¬≠szŇāej pra¬≠cy w zawo¬≠dzie nauczy¬≠cie¬≠la: spe¬≠cja¬≠li¬≠Ňõci od peda¬≠go¬≠gi¬≠ki z peda¬≠go¬≠gi¬≠kńÖ muzy¬≠ki oraz psy¬≠cho¬≠lo¬≠gii z psy¬≠cho¬≠lo¬≠gińÖ muzy¬≠ki.
Za kaden¬≠cji prof. Zofii Konaszkiewicz zain¬≠te¬≠re¬≠so¬≠wa¬≠nia badaw¬≠cze pra¬≠cow¬≠ni¬≠k√≥w i wsp√≥Ňā¬≠pra¬≠cow¬≠ni¬≠k√≥w Katedry kon¬≠cen¬≠tro¬≠wa¬≠Ňāy sińô wok√≥Ňā pro¬≠ble¬≠mu muzy¬≠ka jako peda¬≠go¬≠ga w zmie¬≠nia¬≠jńÖ¬≠cej sińô rze¬≠czy¬≠wi¬≠sto¬≠Ňõci, a wińôc muzy¬≠ka zaj¬≠mu¬≠jńÖ¬≠ce¬≠go sińô dzia¬≠Ňāal¬≠no¬≠ŇõcińÖ peda¬≠go¬≠gicz¬≠nńÖ w r√≥Ňľ¬≠no¬≠rod¬≠nych insty¬≠tu¬≠cjach: przede wszyst¬≠kim w szko¬≠Ňāach muzycz¬≠nych, ale tak¬≠Ňľe w szko¬≠Ňāach og√≥l¬≠no¬≠ksztaŇā¬≠cńÖ¬≠cych, w pla¬≠c√≥w¬≠kach wycho¬≠wa¬≠nia r√≥w¬≠no¬≠le¬≠gŇāe¬≠go, w pla¬≠c√≥w¬≠kach dla dzie¬≠ci nie¬≠peŇā¬≠no¬≠spraw¬≠nych itp. PodstawńÖ reflek¬≠sji w pra¬≠cach podej¬≠mo¬≠wa¬≠nych przez czŇāon¬≠k√≥w Katedry w latach 1992‚Äď2015 byŇāo sze¬≠ro¬≠kie rozu¬≠mie¬≠nie edu¬≠ka¬≠cji muzycz¬≠nej, har¬≠mo¬≠nij¬≠nie ŇāńÖczńÖ¬≠cej dydak¬≠ty¬≠kńô muzycz¬≠nńÖ z roz¬≠wo¬≠jem czŇāo¬≠wie¬≠ka. Prace podej¬≠mo¬≠wa¬≠ne w Katedrze mia¬≠Ňāy cha¬≠rak¬≠ter inter¬≠dy¬≠scy¬≠pli¬≠nar¬≠ny. Podejmowano takie zagad¬≠nie¬≠nia, jak: ‚ÄěMuzyk jako peda¬≠gog w kon¬≠tek¬≠Ňõcie pod¬≠sta¬≠wo¬≠wych war¬≠to¬≠Ňõci‚ÄĚ. Badano pro¬≠blem for¬≠ma¬≠cji peda¬≠go¬≠ga muzy¬≠ki jako spe¬≠cja¬≠li¬≠sty w swo¬≠jej dzie¬≠dzi¬≠nie i jako czŇāo¬≠wie¬≠ka. Praca Zofii Konaszkiewicz Szkice z peda¬≠go¬≠gi¬≠ki muzycz¬≠nej (2001), poŇõwińô¬≠co¬≠na temu zagad¬≠nie¬≠niu, doty¬≠czy aksjo¬≠lo¬≠gicz¬≠nych, psy¬≠cho¬≠lo¬≠gicz¬≠nych i peda¬≠go¬≠gicz¬≠nych pod¬≠staw funk¬≠cjo¬≠no¬≠wa¬≠nia peda¬≠go¬≠ga-muzy¬≠ka. W dru¬≠gim z obsza¬≠r√≥w badaw¬≠czych, ‚ÄěEdukacja muzycz¬≠na w Polsce‚ÄĚ, pro¬≠wa¬≠dzo¬≠no bada¬≠nia o cha¬≠rak¬≠te¬≠rze bio¬≠gra¬≠ficz¬≠nym, opra¬≠co¬≠wa¬≠nia tema¬≠t√≥w doty¬≠czńÖ¬≠cych wybra¬≠nych pla¬≠c√≥¬≠wek muzycz¬≠no-edu¬≠ka¬≠cyj¬≠nych, psy¬≠cho¬≠pe¬≠da¬≠go¬≠gicz¬≠ne pro¬≠ble¬≠my edu¬≠ka¬≠cji muzycz¬≠nej w kon¬≠tek¬≠Ňõcie funk¬≠cjo¬≠no¬≠wa¬≠nia pol¬≠skiej szko¬≠Ňāy, w tym bada¬≠nia doty¬≠czńÖ¬≠ce oce¬≠ny szkol¬≠nic¬≠twa muzycz¬≠ne¬≠go przez absol¬≠wen¬≠t√≥w podej¬≠mu¬≠jńÖ¬≠cych stu¬≠dia muzycz¬≠ne. Szczeg√≥lne miej¬≠sce zaj¬≠mo¬≠wa¬≠Ňāa pro¬≠ble¬≠ma¬≠ty¬≠ka wydzia¬≠Ňā√≥w edu¬≠ka¬≠cji muzycz¬≠nej w aka¬≠de¬≠miach muzycz¬≠nych. Kolejny obszar badaŇĄ obej¬≠mo¬≠waŇā ‚Äěwycho¬≠waw¬≠cze i tera¬≠peu¬≠tycz¬≠ne funk¬≠cje muzy¬≠ki‚ÄĚ. Ta pro¬≠ble¬≠ma¬≠ty¬≠ka byŇāa podej¬≠mo¬≠wa¬≠na gŇā√≥w¬≠nie w pra¬≠cach magi¬≠ster¬≠skich. Studenci wraz z √≥wcze¬≠snym kie¬≠row¬≠ni¬≠kiem Katedry, prof. Z. Konaszkiewicz, pro¬≠wa¬≠dzi¬≠li zajńô¬≠cia muzycz¬≠ne w pla¬≠c√≥w¬≠kach dla dzie¬≠ci nie¬≠peŇā¬≠no¬≠spraw¬≠nych. Ostatni z podej¬≠mo¬≠wa¬≠nych zagad¬≠nieŇĄ badaw¬≠czych doty¬≠czyŇā psy¬≠cho¬≠lo¬≠gicz¬≠nych i peda¬≠go¬≠gicz¬≠nych pro¬≠ble¬≠m√≥w pro¬≠fe¬≠sji arty¬≠sty bale¬≠tu. ByŇāy to uni¬≠ka¬≠to¬≠we w ska¬≠li kra¬≠ju bada¬≠nia zwińÖ¬≠za¬≠ne z funk¬≠cjo¬≠no¬≠wa¬≠niem uczni√≥w szko¬≠Ňāy bale¬≠to¬≠wej w Polsce, a tak¬≠Ňľe doro¬≠sŇāych tan¬≠ce¬≠rzy w zespo¬≠Ňāach bale¬≠to¬≠wych. Te zagad¬≠nie¬≠nia badaw¬≠cze prze¬≠jńÖŇā powo¬≠Ňāa¬≠ny w 2010 r. ZakŇāad TaŇĄca.

WYBRANE PUBLIKACJE Z ZAKRESU EDUKACJI MUZYCZNEJ AUTORSTWA PEDAGOG√ďW i ABSOLWENT√ďW UMFC

DANE ADRESOWE

Katedra Edukacji Muzycznej: tel. (22) 2789 214, pok. 421
e-mail: kem@chopin.edu.pl, marcin.lukaszewski@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 16/04/2019