Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń

Podczas uroczystych obchodów Święta Uczelni w dniu 22 lutego 2010 r. zostały wręczone ordery i odznaczenia

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, z oka­zji Jubileuszu dwu­stu­le­cia ist­nie­nia war­szaw­skiej uczel­ni muzycz­nej oraz dwu­stu­le­cia uro­dzin jej Patrona – Fryderyka Chopina, nadał orde­ry zasłu­żo­nym peda­go­gom, arty­stom i naukow­com zwią­za­nym z uczel­nią. Odznaczeni zosta­li:

za wybit­ne zasłu­gi dla kul­tu­ry pol­skiej, za osią­gnię­cia w twór­czo­ści arty­stycz­nej
oraz dzia­łal­no­ści peda­go­gicz­nej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

W imie­niu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu deko­ra­cji doko­na­ła Doradca Prezydenta RP Anna Gręziak, któ­ra prze­czy­ta­ła rów­nież list Prezydenta RP do uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści.

Odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zasłu­żo­nym peda­go­gom Uczelni wrę­czy­ła pod­se­kre­tarz sta­nu p. Monika Smoleń. Odznaczeni zosta­li:

Rektor prof. Stanisław Moryto wrę­czył meda­le ZA ZASŁUGI DLA UMFC
nastę­pu­ją­cym oso­bom:

a tak­że:

 

 


ostatnia modyfikacja: 26/02/2010