Uroczysta promocja doktorów

22 lutego 2013 r.

Pod­czas uro­czy­stości Święta Uczelni odby­ła się uro­czy­sta pro­mo­cja dok­to­rów.  JM Rek­tor UMFC prof. zw Ryszard Zimak pro­mo­wał nastę­pu­ją­cych dok­to­rów:


ostatnia modyfikacja: 12/03/2013