Uroczysta immatrykulacja

4 października 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Studenci, któ­rzy uzy­ska­li naj­wyż­szą punk­ta­cję na egza­mi­nach wstęp­nych do Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina po zło­że­niu uro­czy­stej przy­się­gi ode­bra­li indek­sy z rąk dzie­ka­nów poszcze­gól­nych wydzia­łów.


ostatnia modyfikacja: 14/11/2012