Szkolenia dla pracowników administracji

W ramach reali­za­cji pro­gra­mu PO WER „Talenty muzycz­ne na dro­dze do mistrzo­stwa i suk­ce­su zawo­do­we­go” , pra­cow­ni­cy admi­ni­stra­cji Uniwersytetu Muzycznego mogą brać udział w spe­cja­li­stycz­nych szko­le­niach pod­no­szą­cych kom­pe­ten­cje zarząd­cze.

Zestawienie zre­ali­zo­wa­nych szko­leń:

Lp Rodzaj wspar­cia Termin Tytuł Miejsce
1 Kurs 30.03.2019 — 06.2019 Kurs „Rachunkowość budże­tu jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, jed­no­stek budże­to­wych oraz samo­rzą­do­wych zakła­dów budże­to­wych” Warszawa
2 Szkolenie 25.06.2019 Tworzenie pro­gra­mów stu­diów w świe­tle prze­pi­sów usta­wy Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce (usta­wy 2.0) Warszawa
3 Szkolenie 26–27.08.2019 Kurs pła­co­wy od pod­staw Warszawa
4 Szkolenie 26.08.2019 Zmiany w podat­ku docho­do­wym od osób fizycz­nych 2019 i 2020… Warszawa
5 Szkolenie 07.08.2019 Fotografia, pra­wo autor­skie, wize­ru­nek i dobro oso­bi­ste Warszawa
6 Szkolenie 30.10.2019 Planowanie i roz­li­cza­nie cza­su pra­cy Warszawa
7 Szkolenie 19–20.11.2019 “Plan rze­czo­wo-finan­so­wy w szko­łach wyż­szych w świe­tle aktu­al­nych prze­pi­sów” Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
8 Szkolenie 27.11.2019 “Postępowanie w spra­wach dok­to­ran­tów w świe­tle Ustawy 2.0 ul. Kłopotowskiego 36

ostatnia modyfikacja: 06/12/2019