Szkolenia Biura Karier

 

 

 

UWAGA!

W celu zapi­su na szko­le­nia koniecz­ne jest prze­sła­nie wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza uczest­ni­ka na adres — biurokarier@chopin.edu.pl oraz zapo­zna­nie się z oświad­cze­niem, któ­re­go pod­pi­sa­nie będzie moż­li­we przed wej­ściem na szko­le­nie.

 

Szkolenie I — 17.06.2019
Cz. I — JAK SPRAWIĆ, BY ZOSTAĆ DOSTRZEŻONYM PRZEZ ORGANIZATORÓW KONCERTÓW I CO ZROBIĆ JAK JUŻ MNIE ZAPROSZĄ? — czy­li o współ­pra­cy arty­sty z orga­ni­za­to­rem (Magdalena Todynek), Cz. II — JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ SŁYSZĄ, czy­li jak wystę­po­wać z suk­ce­sem (Malina Sarnowska)

Szkolenie II — 18.06.2019

WSZYSTKO O STOART (Wincenty Krawczyk- sekre­tarz zarzą­du)


ostatnia modyfikacja: 11/06/2019