Szkolenia Biura Karier

Harmonogram Spotkań, Warsztatów i Szkoleń w 2020 roku

 

UWAGA!

W celu zapi­su na szko­le­nia koniecz­ne jest prze­sła­nie wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza uczest­ni­ka na adres — biurokarier@chopin.edu.pl oraz zapo­zna­nie się z oświad­cze­niem, któ­re­go pod­pi­sa­nie będzie moż­li­we przed wej­ściem na szko­le­nie.

Data

Temat

Prowadzący

Miejsce

30 STYCZNIA

„Jak pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wać się do życia kon­cer­to­we­go”

Malina Sarnowska i Magdalena Todynek (Sinfonia Varsovia)

UMFC

14 LUTEGO

„Współpraca z mena­ge­ra­mi i agen­cja­mi”

Magdalena Todynek i gość spe­cjal­ny: Grzegorz Kotow

UMFC

13 MARCA

„Autoprezentacja i umie­jęt­ność roz­mo­wy z przy­szłym pra­co­daw­cą”

Magdalena Zalewska (warsz­ta­ty wewnętrz­ne- dorad­ca zawo­do­wy UMFC)

UMFC

17 KWIETNIA

„Czym są Organizacje Zbiorowego Zarządzania”

Wincenty Krawczyk (Sekretarz STOART)

UMFC

15 MAJA

 

Jak Cię widzą tak Cię sły­szą, czy­li jak wystę­po­wać z suk­ce­sem”

Malina Sarnowska i Magdalena Todynek (Sinfonia Varsovia)

UMFC

5 CZERWCA

„Jak zna­leźć środ­ki finan­so­we na dzia­łal­ność arty­stycz­ną”

Instytut Muzyki i Tańca

UMFC

 

19 CZERWCA

 

 

„ Budowanie mar­ki oso­bi­stej”

Magdalena Zalewska (warsz­ta­ty wewnętrz­ne- dorad­ca zawo­do­wy UMFC)

UMFC

22 PAŹDZIERNIKA

„Być przed­się­bior­czym muzy­kiem- róż­ne kon­tek­sty upra­wia­nia zawo­du”

Malina Sarnowska i gość spe­cjal­ny: dr Małgorzata Sternal

UMFC

8 LISTOPADA

„Zarządzanie cza­sem i sku­tecz­ne pla­no­wa­nie życia arty­stycz­ne­go”

Magdalena Zalewska (warsz­ta­ty wewnętrz­ne- dorad­ca zawo­do­wy UMFC)

UMFC

20 LISTOPADA

„Promocja w życiu muzy­ka”

Malina Sarnowska i Magdalena Todynek (Sinfonia Varsovia)

UMFC

4 grud­nia

„Autoprezentacja i umie­jęt­ność roz­mo­wy z przy­szłym pra­co­daw­cą”

Magdalena Zalewska (warsz­ta­ty wewnętrz­ne- dorad­ca zawo­do­wy UMFC

UMFC

11 GRUDNIA

„ Prawo autor­skie”

Instytut Muzyki i Tańca

UMFC

 

Szkolenia orga­ni­zo­wa­ne przez Biuro Karier w 2019 r. [pdf]


ostatnia modyfikacja: 18/03/2020