Studia doktoranckie środowiskowe — dokumenty i informacje

Od roku 2006/2007 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina pro­wa­dzi Stu­dia Dok­to­ranc­kie, któ­re są trze­cim stop­niem kształ­ce­nia w uczel­ni. Mają one na celu pod­nie­sie­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści ich uczest­ni­ków w dys­cy­pli­nach sztu­ki muzycz­nej i wybra­nych zagad­nie­niach nauk huma­ni­stycz­nych oraz przy­go­to­wa­nie do pra­cy nauko­wej i peda­gogicznej.

Prowadzone są w 5 dys­cy­pli­nach, pod­le­ga­ją­cych sze­ściu wydzia­łom: Wydział I – kom­po­zy­cja i teo­ria muzy­ki oraz dyry­gen­tu­ra, Wydział II – instru­men­ta­li­sty­ka, Wydział III – instru­men­ta­li­sty­ka, Wydział IV – woka­li­sty­ka, Wydział V – dyry­gen­tu­ra, Wydział VI — reży­se­ria dźwię­ku. Mają cha­rak­ter śro­do­wi­sko­wy, czy­li mię­dzy­wy­dzia­ło­wy.  Językiem wykła­do­wym jest pol­ski.

Od 2014/2015 Studia Doktoranckie pro­wa­dzo­ne są w dwóch for­mach: sta­cjo­nar­nej i nie­sta­cjo­nar­nej. Dysponują 18 miej­sca­mi na stu­diach sta­cjo­nar­nych (bez­płat­nych) oraz nie wię­cej niż 15 miej­sca­mi na stu­dia nie­sta­cjo­nar­nych (płat­nych). Proces rekru­ta­cyj­ny na obie for­my stu­diów jest taki sam. Przydział miejsc poszcze­gól­nym wydzia­łom poda­je każ­do­ra­zo­wo Rektor z komu­ni­ka­cie. W rekru­ta­cji 2014 oraz 2016 był nastę­pu­ją­cy: Wydział I, for­ma sta­cjo­nar­na: 3 na dyry­gen­tu­rę, 3 na kom­po­zy­cję i teo­rię muzy­ki, for­ma nie­sta­cjo­nar­na: 2. Wydział II, for­ma sta­cjo­nar­na: 3, for­ma nie­sta­cjo­nar­na: 2. Wydział III, for­ma sta­cjo­nar­na: 3, for­ma nie­sta­cjo­nar­na: 2. Wydział IV, for­ma sta­cjo­nar­na: 3, for­ma nie­sta­cjo­nar­na: 2. Wydział V, for­ma sta­cjo­nar­na: 3, for­ma nie­sta­cjo­nar­na: 2. Miejsca nie­ob­sa­dzo­ne zosta­ją uzu­peł­nio­ne w dro­dze postę­po­wa­nia odwo­ław­cze­go. Przesunięcia miejsc wyma­ga­ją wnio­sku dzie­ka­na i akcep­ta­cji rek­to­ra.

Studia Doktoranckie trwa­ją 4 lata. Kończą się nada­niem stop­nia dok­to­ra sztuk muzycz­nych. Przewód dok­tor­ski odby­wa się przed radą wydzia­łu odpo­wia­da­ją­ce­go dys­cy­pli­nie dok­to­ran­ta.

Koszt nie­sta­cjo­nar­nych stu­diów dok­to­ranc­kich (włącz­nie z kosz­ta­mi prze­wo­du dok­tor­skie­go) dla oby­wateli pol­skich, z Unii Europejskiej oraz posia­da­ją­cych Kartę Polaka wyno­si 4500 zł seme­stral­nie przez 8 seme­strów, w sumie 36 000 zł. Koszt stu­diów dok­to­ranc­kich dla obco­kra­jow­ców odby­wa­ją­cych kształ­ce­nie na zasa­dach innych niż oby­wa­te­li pol­skich, któ­rzy pozy­tyw­nie przej­dą cały pro­ces rekru­ta­cyj­ny (tak­że w sys­te­mie kon­kur­so­wym, tj. o przy­jęciu decy­du­je ilość uzyska­nych punk­tów), zosta­je okre­ślo­ny przez Rektora w odręb­nym komu­ni­ka­cie.

Doktoranci korzy­sta­ją z pra­wa do ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go i zdro­wot­ne­go, z biblio­te­ki, fono­te­ki, sal i instru­men­tów będą­cych wła­sno­ścią UMFC. Doktoranci wybie­ra­ją wła­sny samo­rząd i sąd kole­żeń­ski, przed­sta­wi­cie­la w sena­cie UMFC oraz w odpo­wied­nich dla danej dys­cy­pli­ny radach wydzia­łu (I, II, III, IV, V). Przedstawiciel dok­to­ran­tów jest człon­kiem komi­sji sty­pen­dial­nej i komi­sji dok­to­ranc­kiej, któ­re przy­zna­ją sty­pen­dia z puli środ­ków na pomoc socjal­ną (sty­pen­dia dla naj­lep­szych dok­to­ran­tów, so­cjal­ne, zapo­mo­gi) oraz z dota­cji pro­ja­ko­ścio­wej (sty­pen­dium dok­to­ranc­kie). Mogą tak­że ubie­gać się o finan­so­wa­nie wła­snych pro­jek­tów badaw­czych poprzez apli­ko­wa­nie do Działu Nauka UMFC.

 

Dokumenty

Informacje

Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Uczelni Muzycznych

Doktoraty z dzie­dzi­ny nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie nauki o sztu­ce w latach 2003–2014


ostatnia modyfikacja: 26/03/2019