Spotkanie informacyjne dla kandydatów

I — Szkoła Doktorska i Środowiskowe Studia DoktoranckieSZKOŁA DOKTORSKA I ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE

Spotkanie informacyjne dla kandydatów

Zapraszamy Kandydatów do Szkoły Doktorskiej na spo­tka­nie kon­sul­ta­cyj­ne w dniu otwar­tym UMFC 7 mar­ca 2020, do Sali Senatu, g. 12–13.30. Na spo­tka­niu zosta­ną przed­sta­wio­ne zasa­dy rekru­ta­cji, sys­tem oce­ny oraz spo­sób dobre­go przy­go­to­wa­nia się do niej. Poprowadzi je prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska.

Kandydaci, któ­rzy chcie­li­by skon­sul­to­wać się szcze­gó­ło­wo w spra­wie swo­je­go pro­jek­tu tema­ty­ki dok­to­ra­tu, pro­sze­ni są o prze­sła­nie zgło­sze­nia, zawie­ra­ją­ce­go imię i nazwi­sko, uczel­nię i spe­cjal­ność uzy­ska­ne­go stop­nia magi­stra oraz obszar tema­tycz­ny pla­no­wa­ne­go dok­to­ra­tu (np. instru­men­ta­li­sty­ka – skrzyp­ce; instru­men­ta­li­sty­ka – kame­ra­li­sty­ka, z poda­niem instru­men­tów; reży­se­ria dźwię­ku w fil­mie, kom­po­zy­cja mul­ti­me­dial­na, dyry­gen­tu­ra sym­fo­nicz­na, dyry­gen­tu­ra chó­ral­na, woka­li­sty­ka itd. itp.) na adres alicja.gronau-osinska@chopin.edu.pl. W nagłów­ku listu nale­ży umie­ścić: Szkoła Doktorska. Zwrócimy się do odpo­wied­nich pro­fe­so­rów z proś­bą o takie kon­sul­ta­cje indy­wi­du­al­ne.


ostatnia modyfikacja: 03/03/2020