Spektakl GLENN

JUWENALIA ARTYSTYCZNE 2018 – A STUDENTS’ FAIRYTALE STYLE PARTY!

Sobota, 12 maja 2018 r., godz. 17:00, Audytorium im. K. Szymanowskiego UMFC

Reżyseria: Jan Jeliński
Obsada: Zuzanna Saporznikow, Piotr Sędkowski
Scenografia: Paulina Araszkiewicz
Choreografia: Agnieszka Kryst
Produkcja: Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Reżyserii

Alienacja, brak wia­ry w dru­gie­go czło­wie­ka, samot­ność, poczu­cie pust­ki. To tyl­ko nie­któ­re tema­ty poru­sza­ne w przed­sta­wie­niu opar­tym na histo­rii eks­cen­trycz­ne­go pia­ni­sty i kom­po­zy­to­ra Glenna Goulda. Sylwetka tego muzycz­ne­go geniu­sza sta­je się pre­tek­stem do pró­by odpo­wie­dzi na pyta­nie, czym jest samot­ność i jaką rolę odgry­wa w ludz­kim życiu. Muzyka wyko­ny­wa­na na żywo, mię­dzy inny­mi frag­ment słyn­nych Wariacji Goldbergowskich, prze­no­si widza w fascy­nu­ją­cy, a zara­zem prze­ra­ża­ją­cy świat.


ostatnia modyfikacja: 08/05/2018