REALIZACJA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 — OŚ PRIORYTETOWA VIII OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014–2020

Realizacja Projektów dofi­nan­so­wa­nych ze środ­ków unij­nych w ramach dzia­ła­nia 8.1 — oś prio­ry­te­to­wa VIII Ochrona dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go i roz­wój zaso­bów kul­tu­ry Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020:


ostatnia modyfikacja: 28/11/2017