REALIZACJA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 — OŚ PRIORYTETOWA VIII OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014–2020

Realizacja Projektów dofi­nan­so­wa­nych ze środ­ków unij­nych w ramach dzia­ła­nia 8.1 — oś prio­ry­te­to­wa VIII Ochrona dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go i roz­wój zaso­bów kul­tu­ry Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020:

Podpisane umo­wy doty­czą­cej dota­cji celo­wej.

Pragniemy poin­for­mo­wać, iż w związ­ku z reali­za­cją pro­jek­tu pn. „Modernizacja i nowa aran­ża­cja trzech kame­ral­nych sal wido­wi­sko­wych wraz z zaple­czem w budyn­ku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” pod­pi­sa­ne zosta­ły umo­wy nr 32/PE/POIiŚ VIIIoś/2017 oraz 33/PE/POliŚ VIIIoś/2017, któ­rych przed­mio­tem jest udzie­le­nie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dota­cji celo­wej na sfi­nan­so­wa­nie wydat­ków inwe­sty­cyj­nych oraz wydat­ków bie­żą­cych, tj. kosz­tów nie­kwa­li­fi­ko­wa­ne­go podat­ku VAT nie­moż­li­we­go do odzy­ska­nia w opar­ciu o obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa.

Zadanie pn. „Modernizacja i nowa aran­ża­cja trzech kame­ral­nych sal wido­wi­sko­wych wraz z zaple­czem w budyn­ku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


ostatnia modyfikacja: 08/03/2019