PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STUDYJNYCH I SALI KONCERTOWEJ BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

w ramach VIII osi priorytetowej, Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Numer naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/17

Realizacja projektu pod nazwą „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina” jest kontynuacją działań władz Uczelni zmierzających do modernizacji infrastruktury technicznej oraz dostosowania jej  do współczesnych wymogów edukacyjnych i artystycznych. Strategią projektu jest możliwość upowszechniania kultury europejskiej, w szczególności Polskiej, w kraju i za granicą, promocja dokonań młodych kompozytorów i wykonawców, docieranie z utworami  „kultury wysokiej” do różnych środowisk społecznych  w kraju i na świecie. Możliwość bezpośredniej dostępności do prezentowanych wydarzeń za pośrednictwem najnowocześniejszych technik multimedialnych pozwoli także na uczestnictwo w odbiorze grupom o trudnym dostępie do kultury.

W pomieszczeniach studyjnych i reżyserni  na poz. -1 i -2 odbywać się będą:

W Sali Koncertowej zaplanowano  kontynuację  projektów koncertowych realizowanych przez UMFC w cyklu rocznym  z możliwością dokonywania nagrań obrazu i  dźwięku, wynikającą z udoskonalenia akustyki pomieszczenia oraz modernizacji sprzętu nagraniowego. Rejestracja koncertów stanowić będzie materiał do emisji internetowych popularyzujących muzykę w wykonaniu młodego pokolenia instrumentalistów i wokalistów, a także uznanych artystów krajowych i zagranicznych. Bezpośrednimi odbiorcami proponowanych przez Uczelnię wydarzeń będą zarówno melomani o zróżnicowanym poziomie wykształcenia, a także reprezentujący różne grupy wiekowe oraz turyści licznie odwiedzający Warszawę, dla których projekt zakłada możliwość transmisji imprez odbywających się w Sali Koncertowej na ekran zainstalowany w przestrzeni patio gmachu oraz organizację koncertów i innych przedsięwzięć artystycznych na patio, z możliwością profesjonalnego nagłośnienia w kierunku Parku im. B. Wodiczki.

Takie „otwarcie” Uczelni między innymi na publiczność rekrutującą się spośród przebywających w Warszawie turystów ma szczególne znaczenie w kontekście efektów Roku Chopinowskiego, symbolicznego powiązania Warszawy z osobą kompozytora, a także bliskości Muzeum Fryderyka Chopina. Uniwersytet noszący imię polskiego  kompozytora i pianisty budzi uzasadnione zainteresowanie nie tylko potencjalnych studentów zagranicznych, ale zwyczajnych odbiorców sztuki, znajdujących satysfakcję w uczestniczeniu w recitalach chopinowskich i koncertach nawiązujących do twórczości polskiego geniusza.

CEL OGÓLNY

Poprawa warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury oraz wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych.

CEL BEZPOŚREDNI

Lepsza dostępność infrastruktury kultury Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa poprzez wzrost potencjału turystycznego, rozwój e-kultury oraz przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury.

Cele te wpisują się w cele osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.: ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski, jak również stworzenie i poprawa warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury.

DZIAŁANIA

Projekt przewiduje przebudowę i modernizację pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wraz z zakupem wyposażenia niezbędnym do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym – edukacji artystycznej. Planowane prace:

KORZYŚCI

Rezultatami projektu będzie poprawa zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze realizowana poprzez:


Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina beneficjentem z dofinansowaniem w ramach POIiŚ 2014-2020

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, VIII oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”. Uroczystość z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Informacja na stronie MKDiN


ostatnia modyfikacja: 08/07/2019