PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STUDYJNYCH I SALI KONCERTOWEJ BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

w ramach VIII osi prio­ry­te­to­wej, Ochrona dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go i roz­wój zaso­bów kul­tu­ry.
Numer nabo­ru: POIS.08.01.00-IP.05–00-002/17

Realizacja pro­jek­tu pod nazwą „Przebudowa i moder­ni­za­cja pomiesz­czeń stu­dyj­nych i Sali kon­cer­to­wej w budyn­ku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina” jest kon­ty­nu­acją dzia­łań władz Uczelni zmie­rza­ją­cych do moder­ni­za­cji infra­struk­tu­ry tech­nicz­nej oraz dosto­so­wa­nia jej  do współ­cze­snych wymo­gów edu­ka­cyj­nych i arty­stycz­nych. Strategią pro­jek­tu jest moż­li­wość upo­wszech­nia­nia kul­tu­ry euro­pej­skiej, w szcze­gól­no­ści Polskiej, w kra­ju i za gra­ni­cą, pro­mo­cja doko­nań mło­dych kom­po­zy­to­rów i wyko­naw­ców, docie­ra­nie z utwo­ra­mi  „kul­tu­ry wyso­kiej” do róż­nych śro­do­wisk spo­łecz­nych  w kra­ju i na świe­cie. Możliwość bez­po­śred­niej dostęp­no­ści do pre­zen­to­wa­nych wyda­rzeń za pośred­nic­twem naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­nik mul­ti­me­dial­nych pozwo­li tak­że na uczest­nic­two w odbio­rze gru­pom o trud­nym dostę­pie do kul­tu­ry.

W pomiesz­cze­niach stu­dyj­nych i reży­ser­ni  na poz. ‑1 i ‑2 odby­wać się będą:

W Sali Koncertowej zapla­no­wa­no  kon­ty­nu­ację  pro­jek­tów kon­cer­to­wych reali­zo­wa­nych przez UMFC w cyklu rocz­nym  z moż­li­wo­ścią doko­ny­wa­nia nagrań obra­zu i  dźwię­ku, wyni­ka­ją­cą z udo­sko­na­le­nia aku­sty­ki pomiesz­cze­nia oraz moder­ni­za­cji sprzę­tu nagra­nio­we­go. Rejestracja kon­cer­tów sta­no­wić będzie mate­riał do emi­sji inter­ne­to­wych popu­la­ry­zu­ją­cych muzy­kę w wyko­na­niu mło­de­go poko­le­nia instru­men­ta­li­stów i woka­li­stów, a tak­że uzna­nych arty­stów kra­jo­wych i zagra­nicz­nych. Bezpośrednimi odbior­ca­mi pro­po­no­wa­nych przez Uczelnię wyda­rzeń będą zarów­no melo­ma­ni o zróż­ni­co­wa­nym pozio­mie wykształ­ce­nia, a tak­że repre­zen­tu­ją­cy róż­ne gru­py wie­ko­we oraz tury­ści licz­nie odwie­dza­ją­cy Warszawę, dla któ­rych pro­jekt zakła­da moż­li­wość trans­mi­sji imprez odby­wa­ją­cych się w Sali Koncertowej na ekran zain­sta­lo­wa­ny w prze­strze­ni patio gma­chu oraz orga­ni­za­cję kon­cer­tów i innych przed­się­wzięć arty­stycz­nych na patio, z moż­li­wo­ścią pro­fe­sjo­nal­ne­go nagło­śnie­nia w kie­run­ku Parku im. B. Wodiczki.

Takie „otwar­cie” Uczelni mię­dzy inny­mi na publicz­ność rekru­tu­ją­cą się spo­śród prze­by­wa­ją­cych w Warszawie tury­stów ma szcze­gól­ne zna­cze­nie w kon­tek­ście efek­tów Roku Chopinowskiego, sym­bo­licz­ne­go powią­za­nia Warszawy z oso­bą kom­po­zy­to­ra, a tak­że bli­sko­ści Muzeum Fryderyka Chopina. Uniwersytet noszą­cy imię pol­skie­go  kom­po­zy­to­ra i pia­ni­sty budzi uza­sad­nio­ne zain­te­re­so­wa­nie nie tyl­ko poten­cjal­nych stu­den­tów zagra­nicz­nych, ale zwy­czaj­nych odbior­ców sztu­ki, znaj­du­ją­cych satys­fak­cję w uczest­ni­cze­niu w reci­ta­lach cho­pi­now­skich i kon­cer­tach nawią­zu­ją­cych do twór­czo­ści pol­skie­go geniu­sza.

CEL OGÓLNY

Poprawa warun­ków dla pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej i edu­ka­cyj­nej w obsza­rze kul­tu­ry oraz wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go w osią­ga­niu korzy­ści spo­łecz­nych i gospo­dar­czych.

CEL BEZPOŚREDNI

Lepsza dostęp­ność infra­struk­tu­ry kul­tu­ry Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz wzrost kom­pe­ten­cji kul­tu­ro­wych spo­łe­czeń­stwa poprzez wzrost poten­cja­łu tury­stycz­ne­go, roz­wój e‑kultury oraz prze­my­słów kre­atyw­nych i prze­my­słów kul­tu­ry.

Cele te wpi­su­ją się w cele osi prio­ry­te­to­wej VIII Ochrona dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go i roz­wój zaso­bów kul­tu­ry Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.: ochro­na i roz­wój dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, zarów­no mate­rial­ne­go, jak i nie­ma­te­rial­ne­go, zacho­wa­nie dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go Polski, jak rów­nież stwo­rze­nie i popra­wa warun­ków dla pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej i edu­ka­cyj­nej w obsza­rze kul­tu­ry.

DZIAŁANIA

Projekt prze­wi­du­je prze­bu­do­wę i moder­ni­za­cję pomiesz­czeń stu­dyj­nych i Sali Koncertowej w budyn­ku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wraz z zaku­pem wypo­sa­że­nia nie­zbęd­nym do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, w tym – edu­ka­cji arty­stycz­nej. Planowane pra­ce:

KORZYŚCI

Rezultatami pro­jek­tu będzie popra­wa zwięk­sze­nie dostęp­no­ści infra­struk­tu­ry kul­tu­ry i dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go oraz wzrost uczest­nic­twa spo­łe­czeń­stwa w kul­tu­rze reali­zo­wa­na poprzez:


Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina beneficjentem z dofinansowaniem w ramach POIiŚ 2014–2020

Podpisanie umo­wy o dofi­nan­so­wa­nie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, VIII oś Priorytetowa Ochrona dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go i roz­wój zaso­bów kul­tu­ry — „Przebudowa i moder­ni­za­cja pomiesz­czeń stu­dyj­nych i Sali Koncertowej w budyn­ku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”. Uroczystość z udzia­łem wice­pre­mie­ra, mini­stra kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go.

Informacja na stro­nie MKDiN


ostatnia modyfikacja: 08/07/2019