PROPOZYCJE KONCERTOWE 2020/2021

Szanowni Państwo,

zapra­sza­my ser­decz­nie do skła­da­nia pro­po­zy­cji do kalen­da­rza kon­cer­to­we­go UMFC na sezon 2020/2021. Oferty będą przyj­mo­wa­ne do 31 mar­ca 2020 r. Poza pismem prze­wod­nim do JM Rektora prof. Klaudiusza Barana, bar­dzo pro­si­my o wypeł­nie­nie załą­czo­ne­go for­mu­la­rza, któ­ry uła­twi nam współ­pra­cę przy pla­no­wa­niu oraz prze­pro­wa­dze­niu kon­cer­tu.

Wypełniony for­mu­larz pro­si­my:

Z wyra­za­mi sza­cun­ku,

Barbara Guran-Szeląg

Biuro Koncertowe UMFC

 

Plik do pobra­nia: Formularz zgło­sze­nio­wy [pdf]


ostatnia modyfikacja: 17/01/2020