PROPOZYCJE KONCERTOWE 2020/2021

Szanowni Państwo,

W związ­ku z decy­zją o cza­so­wym zamknię­ciu Uczelni, pro­si­my o prze­sy­ła­nie pro­po­zy­cji do kalen­da­rza kon­cer­to­we­go UMFC na sezon 2020/2021 jedy­nie w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres e‑mail: bk@chopin.edu.pl do 31 mar­ca 2020 r. tytu­łu­jąc mail: PROPOZYCJA KONCERTOWA 2020/2021.

Potrzebujemy:

- skan pisma prze­wod­nie­go (tyl­ko w przy­pad­ku kie­dy mają Państwo taką moż­li­wość), 

- wypeł­nio­ny poniż­szy for­mu­larz.

Oryginał pisma wraz z wydru­ko­wa­nym i pod­pi­sa­nym for­mu­la­rzem będzie moż­na dostar­czyć po usta­bi­li­zo­wa­niu się obec­nej sytu­acji.

 

Z wyra­za­mi sza­cun­ku,

Barbara Guran-Szeląg

Biuro Koncertowe UMFC

 

Plik do pobra­nia: Formularz zgło­sze­nio­wy [pdf]


ostatnia modyfikacja: 25/03/2020