Portret kompozytora. Marcin Błażewicz

07 grudnia 2011 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Portret kom­po­zy­to­ra. Marcin Błażewicz

Kierownik arty­stycz­ny reali­za­cji audio­wi­zu­al­nej dr Stanisław Pieniak


Koncert reje­stro­wa­ny przez Międzyuczelnianą Specjalność Multimedialną- pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


ostatnia modyfikacja: 03/09/2013