Poradnik dla studentów pierwszego roku UMFC — rok akademicki 2017/2018

Drodzy Studenci!

Oddajemy Wam przy­go­to­wa­ny przez nas porad­nik, aby­ście już od pierw­szych dni na naszej uczel­ni mogli czer­pać z nie­go infor­ma­cje zwią­za­ne z zała­twia­niem spraw stu­denc­kich i admi­ni­stra­cyj­nych.
Zachęcamy do uważ­ne­go czy­ta­nia, aby nie umknę­ły Wam żad­ne wia­do­mo­ści, decy­du­ją­ce o spraw­nym i sku­tecz­nym zała­twie­niu Waszej spra­wy.

Miłej lek­tu­ry!
Samorząd Studentów UMFC

Poradnik (PDF)


ostatnia modyfikacja: 03/10/2017