Polski Konkurs Duetów — VII. edycja Międzyuczelnianego Konkursu Kameralnego dla Duetów Instrumentalnych i Duetów Wokalnych

Serdecznie zapra­sza­my do udzia­łu w VII. edy­cji Polskiego Konkursu Duetów orga­ni­zo­wa­ne­go przez: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Akademię Muzyczną im. St. Moniuszki w Gdańsku, Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademię Muzyczną w Krakowie, Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Akademię Sztuki w Szczecinie oraz Akademię Muzyczną im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu.

Do udzia­łu w kon­kur­sie zapra­sza­my stu­den­tów stu­diów licen­cjac­kich i magi­ster­skich wyżej wymie­nio­nych uczel­ni.

Konkurs odbę­dzie się w dwóch kate­go­riach:

UWAGA:

Eliminacje (I etap) — zgod­nie z zasa­da­mi okre­ślo­ny­mi przez poszcze­gól­ne Uczelnie współ­or­ga­ni­zu­ją­ce Konkurs.

 

Dla duetów war­szaw­skich (for­te­pian-śpiew oraz for­te­pian-instru­ment) I etap odbę­dzie się 18 mar­ca 2020 r. w sali im. H. Melcera w godzi. 9:00–14:00.

Zgłoszenia do 10 mar­ca 2020 r. pro­si­my prze­sy­łać na adres katarzyna-jankowska@wp.pl

W for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym nale­ży okre­ślić reper­tu­ar wyko­ny­wa­ny przez zespół w fina­le kon­kur­su. Podczas pierw­sze­go eta­pu obo­wią­zy­wać będą wska­za­ne przez Komisję czę­ści pro­gra­mu fina­ło­we­go.

 

Etap II

26.–29. mar­ca 2020 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

Regulamin [pdf]

Załącznik nr 1 [doc]

 


ostatnia modyfikacja: 22/01/2020