POWER | Talenty muzyczne na drodze do mistrzostwa i sukcesu zawodowego

 

 

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina reali­zu­je pro­jekt

„Talenty muzycz­ne na dro­dze do mistrzo­stwa i suk­ce­su zawo­do­we­go” 

któ­re­go celem jest reali­za­cja stra­te­gii roz­wo­ju UMFC, w zakre­sie: opty­ma­li­za­cji warun­ków stu­dio­wa­nia, ofe­ro­wa­nia boga­tej ofer­ty dydak­tycz­nej i pod­no­sze­nia stan­dar­dów tech­no­lo­gicz­nych zarzą­dza­nia wszyst­ki­mi aspek­ta­mi dzia­łal­no­ści Uczelni. Projekt ma na celu pod­nie­sie­nie kom­pe­ten­cji stu­den­tów UMFC, któ­re pozwo­lą im na suk­ces zawo­do­wy po zakoń­cze­niu stu­diów. Przyczyni się do zmian orga­ni­za­cyj­nych i pod­nie­sie­nia kom­pe­ten­cji kadr UMFC.

Projekt skie­ro­wa­ny jest do:

1) stu­den­tów stu­diów I i II stop­nia

2) pra­cow­ni­ków kadry dydak­tycz­nej i admi­ni­stra­cyj­nej

Z cze­go będą mogli sko­rzy­stać uczest­ni­cy pro­jek­tu już od roku aka­de­mic­kie­go 2019–2020?

Studenci

1) wszy­scy będą mogli zapi­sać się na zaję­cia Centrum Przedsiębiorczości Muzycznej,

2) stu­den­ci ostat­nie­go roku stu­diów licen­cjac­kich lub magi­ster­skich mogą wziąć udział w pro­gra­mie pod­no­sze­nia kom­pe­ten­cji, w tym w kla­sach mistrzow­skich „Touch the Stars”, ale tak­że w warsz­ta­tach pod­no­szą­cych kom­pe­ten­cje, wizy­tach stu­dyj­nych, w dzia­ła­niach opar­tych na współ­pra­cy z pra­co­daw­ca­mi,

3) stu­den­tów dwóch ostat­nich lat stu­diów licen­cjac­kich lub magi­ster­skich Biuro Karier zapro­si na szko­le­nia i spo­tka­nie z dorad­cą zawo­do­wym, pomo­że stwo­rzyć pro­fe­sjo­nal­ne port folio muzy­ka.

Pedagodzy

Będą mogli pod­nieść swo­je umie­jęt­no­ści pro­wa­dze­nia zajęć w języ­ku angiel­skim.

Kadra admi­ni­stra­cyj­na

1) zosta­nie wypo­sa­żo­na w nowo­cze­sne sys­te­my infor­ma­tycz­ne wspie­ra­ją­ce zarzą­dza­nie uczel­nią,

2) będzie mogła zapi­sać się na spe­cja­li­stycz­ne szko­le­nia pod­no­szą­ce kom­pe­ten­cje zarząd­cze,

3) sko­rzy­sta z doradz­twa w zakre­sie wdra­ża­nia Ustawy 2.0.

 

Całkowita war­tość pro­jek­tu: 6 081 101,51 zł

Dofinansowanie pro­jek­tu z UE: 5 125 152,35 zł


ostatnia modyfikacja: 17/01/2020