“Opera w przekroju  W. A. Mozart- Wesele Figara, don Giovanni”

20 stycznia 2013 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Opera w prze­kro­ju W.A. Mozart — Wesele Figara, Don Giovanni

Kierownik arty­stycz­ny reali­za­cji audio­wi­zu­al­nej dr Stanisław Pieniak


Koncert reje­stro­wa­ny przez Międzyuczelnianą Specjalność Multimedialną- pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


ostatnia modyfikacja: 03/09/2013