OCHRONA DANYCH

Inspektor Ochrony Danych UMFC — mgr Kinga Wójcik-Prządka

Kontakt z inspek­to­rem reali­zo­wa­ny jest za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej:
kinga.wojcik-przadka@chopin.edu.pl

Informacje ogólne

Klauzule informacyjne

 

 


ostatnia modyfikacja: 12/05/2020