Nowe studia II stopnia — WOKALISTYKA CHÓRALNA

NOWOŚĆ!
Tylko do 20 czerw­ca 2017 r. trwa nabór na 2-let­nie stu­dia magi­ster­skie:
WOKALISTYKA CHÓRALNA

Chopin University Choir – pro­fe­sjo­nal­ny 24-oso­bo­wy zespół chó­ral­ny cze­ka na Ciebie!!!

Nowa Kadra – Wybitne Osobowości

Wokalistyka Chóralna w UMFC to szan­sa na pod­nie­sie­nie swo­ich kwa­li­fi­ka­cji.
Aby podejść do egza­mi­nów wystar­czy dowol­ny licen­cjat.

Informator dla kan­dy­da­tów na stu­dia w roku aka­de­mic­kim 2017/2018, PDF


ostatnia modyfikacja: 06/06/2017