MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, VIII Oś priorytetowa – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Numer naboru: POIS.08.01.00-IP.05-14-001/16.

GENEZA

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina jest najstarszą i największą uczelnią muzyczną w Polsce, a także jedną z najstarszych w Europie. W gmachu Uniwersytetu znajdują się cztery sale sceniczne z przeznaczeniem na działalność koncertową i warsztaty dla studentów:

Od lat 90. ubiegłego wieku sale kameralne Uniwersytetu nie poddawane były modernizacji. Ich infrastruktura jest przestarzała, sale wyposażone są w odbiegający standardom sprzęt, zużyte fotele, podłogi i okładziny ścian. Brak jest możliwości prowadzenia nagrań i odtworzeń. Brak jest systemu klimatyzacji i skutecznej wentylacji. Akustyka sal nie spełnia współczesnych norm, wyposażenie sceniczne nie jest dostosowane do najnowocześniejszych rozwiązań – jest przestarzałe i często ulega awariom. Wobec tak zdekapitalizowanej infrastruktury w salach nie może być prowadzona działalność artystyczna ani edukacyjna wysokiej jakości – sale nie spełniają norm BHP i przeciwpożarowych. Dotychczasowa działalność ogranicza się do klasycznych koncertów w wielkiej Sali Koncertowej, koncertów letnich na patio UMFC oraz kameralnych w okresie lipiec – sierpień na dziedzińcu DS. Dziekanka przy ul. Krakowskie Przedmieście. Na tym tle realizowana jest działalność artystyczna i edukacyjna Uczelni. Uniwersytet jest ośrodkiem bogatego życia koncertowego. Działalność koncertowa związana jest zarówno z kształceniem młodych muzyków, jak i z działalnością artystyczno-naukową pedagogów. Jej celem jest popularyzacja dorobku Uczelni, a także upowszechnianie muzyki w środowisku stołecznych melomanów. Organizowane są stałe koncerty (środowe) – duże koncerty symfoniczne, oratoryjne, recitale i koncerty kameralne oraz okazjonalne recitale i audycje studenckie, studenckie przedstawienia operowe. W Uniwersytecie odbywają się konkursy: Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo, Międzynarodowy Konkurs Organowy, Konkurs Klawesynowy im. Wandy Landowskiej, Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego.

Mając na uwadze potencjał artystyczny, historię i dorobek, w obliczu problemów infrastrukturalnych stojących na przeszkodzie w dalszym rozwoju – władze Uniwersytetu podjęły działania zmierzające do modernizacji infrastruktury, w celu dostosowania jej do współczesnych wymogów edukacyjnych i artystycznych.

CEL OGÓLNY

Poprawa warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury oraz wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych.

CEL BEZPOŚREDNI

Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze poprzez wzrost potencjału turystycznego, rozwój e-kultury oraz przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury.

Cele te wpisują się w cele osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.: ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski, jak również stworzenie i poprawa warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury.

DZIAŁANIA

O PROGRAMIE

Projekt przewiduje przebudowę i modernizację trzech sal koncertowych (widowiskowych) na poziomie +1 gmachu głównego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2 , wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym – edukacji artystycznej. Są to następujące sale:

KORZYŚCI

Projekt pn. „Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” powinien być zrealizowany ponieważ przyczyni się do:

KOSZTORYS

„Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”
Nr umowy POIS.08.01-00-14-0008/16-00 z 6 marca 2017 r.

Koszt całkowity zadania brutto: 7 482 999,28 PLN
w tym:
1. Koszty kwalifikowane (netto) zawarte w umowie j.w. z dnia 6.03.2017: 5 816 031,95 PLN
z czego: 80%: 4 652 825,56 PLN – dotacja z POIiŚ (UE) 20%: 1 163 206,39 PLN – dotacja celowa MKiDN pokrywająca wkład własny Beneficjenta
2. Koszty niekwalifikowane :
– prognozowany podatek VAT: 1 337 687,35 PLN – finansowe pokrycie gwarantuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwo Narodowe
– nakłady finansowe poniesione przed złożeniem wniosku o wsparcie finansowe ze środków POIiŚ: 329 279,98 PLN – poniesione koszty sfinansowano z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.


Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran podpisał z Ministrem Piotrem Glińskim umowę na przebudowę i modernizację sal!

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach VIII osi priorytetowej na realizację projektu „Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”. W dniu 6 marca 2017 r. Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran podpisał umowę z wicepremierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr. hab. Piotrem Glińskim.

Planowana jest przebudowa i modernizacja sal na poziomie +1 gmachu głównego UMFC wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym – edukacji artystycznej. W salach przebudowane będą m.in.: sceny, widownie oraz zaplecza dla artystów. Projekt zakłada też nowe instalacje profesjonalnego oświetlenia, sprzętu do rejestracji i emisji głosu i obrazu, ekranu wraz z rzutnikami do projekcji scenograficznych oraz nową aranżację wnętrz.

Koszt całkowity projektu wyniesie 7,5 mln zł, a dofinansowanie sięgnie 4,7 mln zł. Jego realizacja zakończy się w 2020 r.

Fot. Danuta Matloch


ostatnia modyfikacja: 08/07/2019