MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 — 2020, VIII Oś prio­ry­te­to­wa – Ochrona dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go i roz­wój zaso­bów kul­tu­ry.
Numer nabo­ru: POIS.08.01.00-IP.05–14-001/16.

GENEZA

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina jest naj­star­szą i naj­więk­szą uczel­nią muzycz­ną w Polsce, a tak­że jed­ną z naj­star­szych w Europie. W gma­chu Uniwersytetu znaj­du­ją się czte­ry sale sce­nicz­ne z prze­zna­cze­niem na dzia­łal­ność kon­cer­to­wą i warsz­ta­ty dla stu­den­tów:

Od lat 90. ubie­głe­go wie­ku sale kame­ral­ne Uniwersytetu nie pod­da­wa­ne były moder­ni­za­cji. Ich infra­struk­tu­ra jest prze­sta­rza­ła, sale wypo­sa­żo­ne są w odbie­ga­ją­cy stan­dar­dom sprzęt, zuży­te fote­le, pod­ło­gi i okła­dzi­ny ścian. Brak jest moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia nagrań i odtwo­rzeń. Brak jest sys­te­mu kli­ma­ty­za­cji i sku­tecz­nej wen­ty­la­cji. Akustyka sal nie speł­nia współ­cze­snych norm, wypo­sa­że­nie sce­nicz­ne nie jest dosto­so­wa­ne do naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­zań – jest prze­sta­rza­łe i czę­sto ule­ga awa­riom. Wobec tak zde­ka­pi­ta­li­zo­wa­nej infra­struk­tu­ry w salach nie może być pro­wa­dzo­na dzia­łal­ność arty­stycz­na ani edu­ka­cyj­na wyso­kiej jako­ści – sale nie speł­nia­ją norm BHP i prze­ciw­po­ża­ro­wych. Dotychczasowa dzia­łal­ność ogra­ni­cza się do kla­sycz­nych kon­cer­tów w wiel­kiej Sali Koncertowej, kon­cer­tów let­nich na patio UMFC oraz kame­ral­nych w okre­sie lipiec – sier­pień na dzie­dziń­cu DS. Dziekanka przy ul. Krakowskie Przedmieście. Na tym tle reali­zo­wa­na jest dzia­łal­ność arty­stycz­na i edu­ka­cyj­na Uczelni. Uniwersytet jest ośrod­kiem boga­te­go życia kon­cer­to­we­go. Działalność kon­cer­to­wa zwią­za­na jest zarów­no z kształ­ce­niem mło­dych muzy­ków, jak i z dzia­łal­no­ścią arty­stycz­no-nauko­wą peda­go­gów. Jej celem jest popu­la­ry­za­cja dorob­ku Uczelni, a tak­że upo­wszech­nia­nie muzy­ki w śro­do­wi­sku sto­łecz­nych melo­ma­nów. Organizowane są sta­łe kon­cer­ty (śro­do­we) – duże kon­cer­ty sym­fo­nicz­ne, ora­to­ryj­ne, reci­ta­le i kon­cer­ty kame­ral­ne oraz oka­zjo­nal­ne reci­ta­le i audy­cje stu­denc­kie, stu­denc­kie przed­sta­wie­nia ope­ro­we. W Uniwersytecie odby­wa­ją się kon­kur­sy: Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo, Międzynarodowy Konkurs Organowy, Konkurs Klawesynowy im. Wandy Landowskiej, Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego.

Mając na uwa­dze poten­cjał arty­stycz­ny, histo­rię i doro­bek, w obli­czu pro­ble­mów infra­struk­tu­ral­nych sto­ją­cych na prze­szko­dzie w dal­szym roz­wo­ju — wła­dze Uniwersytetu pod­ję­ły dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do moder­ni­za­cji infra­struk­tu­ry, w celu dosto­so­wa­nia jej do współ­cze­snych wymo­gów edu­ka­cyj­nych i arty­stycz­nych.

CEL OGÓLNY

Poprawa warun­ków dla pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej i edu­ka­cyj­nej w obsza­rze kul­tu­ry oraz wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go w osią­ga­niu korzy­ści spo­łecz­nych i gospo­dar­czych.

CEL BEZPOŚREDNI

Zwiększenie dostęp­no­ści infra­struk­tu­ry kul­tu­ry Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz wzrost uczest­nic­twa spo­łe­czeń­stwa w kul­tu­rze poprzez wzrost poten­cja­łu tury­stycz­ne­go, roz­wój e‑kultury oraz prze­my­słów kre­atyw­nych i prze­my­słów kul­tu­ry.

Cele te wpi­su­ją się w cele osi prio­ry­te­to­wej VIII Ochrona dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go i roz­wój zaso­bów kul­tu­ry Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.: ochro­na i roz­wój dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, zarów­no mate­rial­ne­go, jak i nie­ma­te­rial­ne­go, zacho­wa­nie dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go Polski, jak rów­nież stwo­rze­nie i popra­wa warun­ków dla pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej i edu­ka­cyj­nej w obsza­rze kul­tu­ry.

DZIAŁANIA

O PROGRAMIE

Projekt prze­wi­du­je prze­bu­do­wę i moder­ni­za­cję trzech sal kon­cer­to­wych (wido­wi­sko­wych) na pozio­mie +1 gma­chu głów­ne­go Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2 , wraz z wypo­sa­że­niem nie­zbęd­nym do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, w tym – edu­ka­cji arty­stycz­nej. Są to nastę­pu­ją­ce sale:

KORZYŚCI

Projekt pn. „Modernizacja i nowa aran­ża­cja trzech kame­ral­nych sal wido­wi­sko­wych wraz z zaple­czem w budyn­ku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” powi­nien być zre­ali­zo­wa­ny ponie­waż przy­czy­ni się do:

KOSZTORYS

„Modernizacja i nowa aran­ża­cja trzech kame­ral­nych sal wido­wi­sko­wych wraz z zaple­czem w budyn­ku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”
Nr umo­wy POIS.08.01–00-14–0008/16–00 z 6 mar­ca 2017 r.

Koszt cał­ko­wi­ty zada­nia brut­to: 7 482 999,28 PLN
w tym:
1. Koszty kwa­li­fi­ko­wa­ne (net­to) zawar­te w umo­wie j.w. z dnia 6.03.2017: 5 816 031,95 PLN
z cze­go: 80%: 4 652 825,56 PLN — dota­cja z POIiŚ (UE) 20%: 1 163 206,39 PLN — dota­cja celo­wa MKiDN pokry­wa­ją­ca wkład wła­sny Beneficjenta
2. Koszty nie­kwa­li­fi­ko­wa­ne :
— pro­gno­zo­wa­ny poda­tek VAT: 1 337 687,35 PLN — finan­so­we pokry­cie gwa­ran­tu­je Ministerstwo Kultury i Dziedzictwo Narodowe
— nakła­dy finan­so­we ponie­sio­ne przed zło­że­niem wnio­sku o wspar­cie finan­so­we ze środ­ków POIiŚ: 329 279,98 PLN — ponie­sio­ne kosz­ty sfi­nan­so­wa­no z dota­cji celo­wej na wydat­ki inwe­sty­cyj­ne ze środ­ków finan­so­wych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho­dzą­cych z budże­tu pań­stwa.


Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran podpisał z Ministrem Piotrem Glińskim umowę na przebudowę i modernizację sal!

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że otrzy­ma­li­śmy dofi­nan­so­wa­nie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach VIII osi prio­ry­te­to­wej na reali­za­cję pro­jek­tu „Modernizacja i nowa aran­ża­cja trzech kame­ral­nych sal wido­wi­sko­wych wraz z zaple­czem w budyn­ku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”. W dniu 6 mar­ca 2017 r. Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran pod­pi­sał umo­wę z wice­pre­mie­rem, mini­strem kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go prof. dr. hab. Piotrem Glińskim.

Planowana jest prze­bu­do­wa i moder­ni­za­cja sal na pozio­mie +1 gma­chu głów­ne­go UMFC wraz z zaku­pem wypo­sa­że­nia nie­zbęd­ne­go do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, w tym – edu­ka­cji arty­stycz­nej. W salach prze­bu­do­wa­ne będą m.in.: sce­ny, widow­nie oraz zaple­cza dla arty­stów. Projekt zakła­da też nowe insta­la­cje pro­fe­sjo­nal­ne­go oświe­tle­nia, sprzę­tu do reje­stra­cji i emi­sji gło­su i obra­zu, ekra­nu wraz z rzut­ni­ka­mi do pro­jek­cji sce­no­gra­ficz­nych oraz nową aran­ża­cję wnętrz.

Koszt cał­ko­wi­ty pro­jek­tu wynie­sie 7,5 mln zł, a dofi­nan­so­wa­nie się­gnie 4,7 mln zł. Jego reali­za­cja zakoń­czy się w 2020 r.

Fot. Danuta Matloch


ostatnia modyfikacja: 08/07/2019