MILITO / KUWADA — performans

JUWENALIA ARTYSTYCZNE 2018 – A STUDENTS’ FAIRYTALE STYLE PARTY!

Sobota, 12 maja 2018, godz. 16, Sala Organowa UMFC

Performer, muzy­ka: Milito
Konsultacja arty­stycz­na: Meg Janus

Kuwada to wystę­pu­ją­ce w nie­któ­rych kul­tu­rach zja­wi­sko przej­mo­wa­nia przez ojców kobie­cych zacho­wań w trak­cie ocze­ki­wa­nia na dziec­ko. Są to zacho­wa­nia zwią­za­ne z nosze­niem cią­ży i samym poro­dem – dba­łość o sie­bie, uni­ka­nie pra­cy fizycz­nej, a tak­że imi­to­wa­nie rodze­nia dziec­ka w trak­cie fak­tycz­ne­go poro­du. Samo sło­wo kuwa­da o pro­we­nien­cji romań­skiej naj­praw­do­po­dob­niej odno­si się do wysia­dy­wa­nia jaj, choć jego zna­cze­nie prze­no­śne ozna­cza ota­cza­nie tro­ską. Podobne wyra­że­nia moż­na zna­leźć w języ­ku angiel­skim (man child­bed), nie­miec­kim (Mannderkindbett) czy albań­skim (mer­kosz), a wszyst­kie ozna­cza­ją rodzą­ce­go męż­czy­znę.

Performans „Kuwada” jest rucho­wą impre­sją zain­spi­ro­wa­ną ideą prze­nie­sie­nia opi­sy­wa­ne­go zja­wi­ska na cza­sy współ­cze­sne. Jako pra­ca pre­zen­to­wa­na na Juwenaliach wokół tema­tu Homo Ludens z jed­nej stro­ny uka­zu­je dale­ko idą­cą umow­ność (nie­od­łącz­ny aspekt każ­dej zaba­wy), z dru­giej zaś — eks­po­nu­jąc sub­tel­ną grę pomię­dzy rola­mi płcio­wy­mi, pro­po­nu­je sub­wer­syw­ne do nich podej­ście i ich zna­cze­nio­wą wery­fi­ka­cję.

Praca reali­zo­wa­na w ramach pra­cow­ni komu­ni­ka­cji inter­me­dial­nej Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie.

 

 


ostatnia modyfikacja: 08/05/2018