mgr Paweł Pańta


fot. Przemysław Woźny

Paweł Pańta jest wybit­nym, pol­skim kon­tra­ba­si­stą i gita­rzy­stą baso­wym. Ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chiopina w kla­sie prof. Andrzeja Mysińskiego oraz Studium Jazzowe u Zbigniewa Wegehaupta. W 1995 był człon­kiem Gustaw Mahler Jugend Orchester, pro­wa­dzo­nej przez Claudio Abbado. W latach 1996–98 współ­pra­co­wał z orkie­strą Philharmonie der Nationen, z któ­rą zagrał ponad sto kon­cer­tów. Od wie­lu lat jest człon­kiem kwin­te­tu I Solisti di Varsawia, a tak­że współ­pra­cu­je  z kwar­te­tem Pima Vista. Wielokrotnie kon­cer­to­wał z wybit­ny­mi soli­sta­mi tj.: Piotr Paleczny, Karol Radziwonowicz, Władysław Kłosiewicz, Konstanty Andrzej Kulka, Jan Stanienda, Jadwiga Kotnowska.  Uczestniczył w nagra­niu wie­lu płyt, zarów­no muzy­ki kla­sycz­nej, jaz­zo­wej i roz­ryw­ko­wej. Współpracował rów­nież z całą czo­łów­ką pol­skie­go jaz­zu oraz z gwiaz­da­mi świa­to­we­go for­ma­tu: Randy Brecker, Mike Stern, Gregory Porter, Troy Miller, Mark Soskin. Był człon­kiem Andrzej Kurylewicz Trio, obec­nie jest aktyw­ny w zespo­łach Janusza Bogackiego, Garry Guthmana, Wojciecha Gogolewskiego, Filipa Wojciechowskiego i Łukasza Pawlika. W 2001 r. Paweł Pańta roz­po­czy­na naj­waż­niej­szy etap muzycz­nej karie­ry – współ­pra­cę z Włodek Pawlik Trio, z któ­rym nagry­wa nastę­pu­ją­ce albu­my: Sonety Szekspira, Anhelli, Tykocin, Struny na Ziemi, Wieczorem, 4 Works 4 Orchestra. Zwieńczeniem wspól­nej pra­cy jest zdo­by­cie Nagrody Grammy 2004 za album Night in Calisia. Artysta jest rów­nież lide­rem   i pro­du­cen­tem muzycz­nym płyt: Pańta_Dys_Szmańda play Bach_Beethoven_Chopin_Małecki, Kostov, Pańta Konrad Trio Konwersacje. Od 2017 r. jest wykła­dow­cą na wydzia­le instru­men­tal­nym, na kie­run­ku Jazz i Muzyka Estradowa.


ostatnia modyfikacja: 04/06/2019