Medal Magna cum Laude dla Dawida Runtza

22 lutego 2018 r.

Medal UMFC Magna cum Laude przy­zna­wa­ny jest od 1999 roku naj­wy­bit­niej­szym absol­wen­tom uczel­ni. Pomysłodawcą meda­lu był ówcze­sny Rektor prof. Andrzej Chorosiński. Otrzymują go ci, któ­rzy wyróż­ni­li się nie tyle naj­wyż­szy­mi oce­na­mi uzy­ska­ny­mi na dyplo­mach, lecz tak­że, spek­ta­ku­lar­ny­mi osią­gnię­cia­mi arty­stycz­ny­mi w trak­cie trwa­nia stu­diów.

Medal Magna cum Laude przy­zna­je Kapituła Medalu, w skład któ­rej wcho­dzą Rektorzy minio­nych kaden­cji. Zacnemu gre­mium prze­wod­ni­czy Rektor obec­nej kaden­cji.

W tym roku wpły­nę­ły 3 wnio­ski o nada­nie tego meda­lu, a człon­ko­wie Kapituły, po wni­kli­wym ich prze­ana­li­zo­wa­niu, jed­no­gło­śnie zade­cy­do­wa­li o przy­zna­niu w tym roku jed­ne­go wyróż­nie­nia – Dawidowi Runtzowi.

Dawid Runtz w 2016 roku ukoń­czył stu­dia dyry­genc­kie w kla­sie prof. Antoniego Wita, a w 2017 roku stu­dia pody­plo­mo­we „Menadżer Muzyki”. Obecnie jest dok­to­ran­tem UMFC pod opie­ką prof. dr hab. Szymona Kawalli.

W 2013 roku został lau­re­atem II nagro­dy oraz nagro­dy spe­cjal­nej I Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego we Wrocławiu. W 2014 roku repre­zen­to­wał Polskę pod­czas I Międzynarodowego Forum Dyrygenckiego w Zielonej Górze. W 2015 roku zade­biu­to­wał z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Od sezo­nu arty­stycz­ne­go 2014/2015 współ­pra­cu­je z Teatrem Wielkim — Operą Narodową w Warszawie jako asy­stent dyry­gen­ta przy wybra­nych pro­duk­cjach dzieł ope­ro­wych.

Jako jeden z czte­rech mło­dych dyry­gen­tów z całe­go świa­ta, ukoń­czył pre­sti­żo­wą aka­de­mię „Riccardo Muti Italian Opera Academy 2016” w Rawennie, pro­wa­dzo­ną przez obec­ne­go dyrek­to­ra Chicago Symphony Orchestra. W 2017 roku Dawid Runtz ukoń­czył jeden z waż­niej­szych kur­sów dyry­genc­kich pro­wa­dzo­nych przez Maestro Daniela Gatti z orkie­strą The Royal Concertgebouw Orchestra w Amsterdamie.

W lip­cu 2017 zade­biu­to­wał w Japonii pod­czas Pacific Music Festival w Sapporo. Przez cały okres stu­diów otrzy­my­wał sty­pen­dium nauko­we Rektora. W 2015 roku był sty­pen­dy­stą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i sty­pen­dy­stą Marszałka Województwa Pomorskiego. Dawid Runtz otrzy­mał tak­że Nagrodę Prezydenta Miasta Wejherowa za osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie sztu­ki oraz Nagrodę Remusa. W 2017 roku otrzy­mał sty­pen­dium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzię­ki któ­re­mu był asy­sten­tem Maestro Jacka Kaspszyka w Filharmonii Narodowej.

Od grud­nia 2017 roku Dawid Runtz pia­stu­je sta­no­wi­sko pierw­sze­go dyry­gen­ta Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie.


ostatnia modyfikacja: 28/02/2018