Letnia sesja egzaminacyjna i dyplomy 2020

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem let­niej sesji egza­mi­na­cyj­nej 2020 r. oraz wytycz­ny­mi w spra­wie egza­mi­nów dyplo­mo­wych w roku aka­de­mic­kim 2019/2020.

Harmonogram let­niej sesji egza­mi­na­cyj­nej 2019/20 [pdf]

Instrukcja postę­po­wa­nia on-line w spra­wie: prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nów dyplo­mo­wych, skła­da­nia pra­cy dyplo­mo­wej, posie­dzeń komi­sji dyplo­mo­wych, obron, pod­pi­sy­wa­nia pro­to­ko­łów w sytu­acji zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go [pdf]

 


ostatnia modyfikacja: 27/05/2020