Kurs emisji głosu — V edycja (luty 2012 — czerwiec 2012) — Program

Kurs jest afi­lio­wa­ny przez Wydział Wokalny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Przeznaczony dla osób, któ­re wyko­rzy­stu­ją swój głos jako narzę­dzie pra­cy. Dotyczy to zwłasz­cza przed­sta­wi­cie­li takich zawo­dów jak: nauczy­cie­le, peda­go­dzy aka­de­mic­cy, przed­szko­lan­ki, śpie­wa­cy, dzien­ni­ka­rze, akto­rzy, praw­ni­cy, spi­ke­rzy radio­wi i tele­wi­zyj­ni, księ­ża, mów­cy, poli­ty­cy oraz wszy­scy inni pra­gną­cy opa­no­wać lub popra­wić spo­sób two­rze­nia gło­su i jego jakość.

Zagadnienie emi­sji gło­su oraz jego zabu­rzeń sta­no­wi obszar zain­te­re­so­wa­nia wie­lu spe­cjal­no­ści, nada­jąc mu cha­rak­ter inter­dy­scy­pli­nar­ny. Głos sta­no­wi waż­ny ele­ment w pro­ce­sie komu­ni­ka­tyw­nym i sta­no­wi dla wie­lu grup zawo­do­wych narzę­dzie pra­cy. Brak pod­staw z zakre­su emi­sji gło­su dopro­wa­dza do powsta­nia cho­rób zawo­do­wych sta­no­wią­cych pro­blem orzecz­ni­czo-praw­ny, a tym samym nie­sie za sobą skut­ki spo­łecz­no-eko­no­micz­ne. Elementem zapo­bie­gaw­czym może być naucza­nie emi­sji i reha­bi­li­ta­cja gło­su, opar­ta o wła­ści­wą bazę tera­peu­tycz­no-reha­bi­li­ta­cyj­ną.

WPROWADZENIE
Celem nad­rzęd­nym kur­su jest pra­ca nad tech­ni­ką pra­wi­dło­wej emi­sji gło­su i umie­jęt­no­ścią dosto­so­wa­nia gło­su do pro­zo­dii mowy. Realizowany on będzie na warsz­ta­tach gło­so­wych i rucho­wych. W ramach pro­gra­mu, na zaję­ciach teo­re­tycz­nych, uczest­nik zosta­nie rów­nież zapo­zna­ny z zasa­da­mi fizjo­lo­gii two­rze­nia gło­su oraz higie­ny gło­su.

CZAS TRWANIA
1 semestr (4 mie­sią­ce).

Część teo­re­tycz­na (wykła­dy) — 16 godzin (1 x tygo­dniu 1 godzi­na)
Ćwiczenia prak­tycz­ne — 48 godzin (1 x tygo­dniu 3 godzi­ny)

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 10–12 osób

MIEJSCE KURSU
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa, ul. Okólnik 2

KADRA PROWADZĄCA KURS
Lekarze fonia­trzy, logo­pe­da, peda­go­dzy wokal­ni, psy­cho­log, cho­re­ograf, fizjo­te­ra­peu­ta

PROGRAM KURSU

Część teo­re­tycz­na obej­mu­je nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia:

Zajęcia prak­tycz­ne:

Cel: Zajęcia prak­tycz­ne mają na celu kształ­to­wa­nie pra­wi­dło­wych czyn­no­ści rucho­wych zwią­za­nych z two­rze­niem gło­su oraz kształ­to­wa­nie kon­tro­li kine­tycz­no-czu­cio­wo-słu­cho­wej pro­ce­su gło­so­twór­cze­go oraz umie­jęt­no­ści wyko­rzy­sta­nia ich w codzien­nych czyn­no­ściach życio­wych i pra­cy zawo­do­wej.

I. Kształtowanie świa­do­mo­ści cia­ła w spo­czyn­ku i ruchu z wyko­rzy­sta­niem ele­men­tów Metody Feldenkraisa, jogi i ryt­mi­ki

II. Dostosowywanie czyn­no­ści ukła­du odde­cho­we­go do róż­nych zadań gło­so­wych

III. Kształtowanie świa­do­mo­ści wła­ści­wych ruchów arty­ku­la­cyj­nych

IV. Wykorzystanie wyuczo­nych wzor­ców odde­cho­wo-fona­cyj­no-arty­ku­la­cyj­nych w mowie kon­wer­sa­cyj­nej i w zada­niach wyma­ga­ją­cych zwięk­szo­ne­go wysił­ku gło­so­we­go.

Stopniowe zwięk­sza­nie trud­no­ści zadań gło­so­wych od poje­dyn­cze­go dźwię­ku do mowy kon­wer­sa­cyj­nej, z wyko­rzy­sta­niem wła­ści­wych mecha­ni­zmów zmia­ny jako­ści gło­su oraz sto­so­wa­nie zasad pro­zo­dii mowy w pro­po­no­wa­nej kolej­no­ści:

Uczestnicy kur­su otrzy­mu­ją mate­riał z ćwi­cze­nia­mi rucho­wy­mi i gło­so­wy­mi, kon­spek­ty zajęć do samo­dziel­ne­go tre­nin­gu domo­we­go jako kon­ty­nu­acja pro­wa­dzo­nych zajęć.


ostatnia modyfikacja: 10/01/2012