KONTAKT ON-LINE W ZAKRESIE REKRUTACJI

Drodzy Kandydaci, w związ­ku z dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cą się sytu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną, infor­mu­je­my o mogą­cych wystą­pić zmia­nach w zakre­sie ter­mi­nów oraz spo­so­bu prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­su rekru­ta­cji na stu­dia. Nasze dzia­ła­nia podyk­to­wa­ne są tro­ską o Wasze bez­pie­czeń­stwo oraz jed­no­cze­sną chę­cią zapew­nie­nia Wam moż­li­wo­ści udzia­łu w rekru­ta­cji na rów­nych warun­kach. Prosimy o uważ­ne śle­dze­nie naszej stro­ny inter­ne­to­wej!

Z uwa­gi na przy­wo­ła­ne wyżej oko­licz­no­ści wła­dze UMFC pod­ję­ły decy­zję o prze­pro­wa­dze­niu egza­mi­nów wstęp­nych w try­bie on-line. Szczegóły zosta­ną poda­ne w naj­bliż­szym cza­sie w sys­te­mie IRK, po wcze­śniej­szym zare­je­stro­wa­niu się kan­dy­da­tów. Dokładny wykaz wszyst­kich peda­go­gów UMFC dostęp­ny jest na stro­nie:
http://www.chopin.edu.pl/pl/studia/wykladowcy

Dodatkowo wszyst­kim kan­dy­da­tom na stu­dia pro­po­nu­je­my kon­sul­ta­cje on-line z peda­go­ga­mi naszej Uczelni. Na kon­sul­ta­cje będzie moż­na umó­wić się bez­po­śred­nio z peda­go­giem, poprzez adres służ­bo­wy e‑mail: imię.nazwisko@chopin.edu.pl.

Zachęcamy do zada­wa­nia pytań dzie­ka­nom i kie­row­ni­kom katedr, z moż­li­wo­ścią umó­wie­nia się na spo­tka­nie on-line poprzez plat­for­mę Zoom. 
Jednocześnie zapra­sza­my do kon­tak­tu z nami w dro­dze elek­tro­nicz­nej:

 

1. rekru­ta­cja w Warszawie:

Kierunek DYRYGENTURA – dyrygentura@chopin.edu.pl

Kierunek KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI – kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl

Kierunek INSTRUMENTALISTYKA – instrumentalistyka@chopin.edu.pl

Kierunek JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA – jazz@chopin.edu.pl

Kierunek WOKALISTYKA – wokalistyka@chopin.edu.pl

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ – edukacjaartystyczna@chopin.edu.pl

Kierunek REŻYSERIA DŹWIĘKU – rezyseriadzwieku@chopin.edu.pl

Kierunek MUZYKA KOŚCIELNA – muzykakoscielna@chopin.edu.pl

Kierunek TANIEC – taniec@chopin.edu.pl

 

2. rekru­ta­cja w Filii UMFC w Białymstoku:

Kierunek INSTURMENTALISTYKA – filia@chopin.edu.pl

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ – filia@chopin.edu.pl

Kierunek WOKALISTYKA – filia@chopin.edu.pl

 

3. Problemy tech­nicz­ne irk@chopin.edu.pl

 

Szkoła Doktorska UMFC

Informacji zwią­za­nych z rekru­ta­cją do Szkoły Doktorskiej UMFC udzie­la prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska (alicja.gronau-osinska@chopin.edu.pl; w nagłów­ku listu pro­szę wpi­sać: Szkoła Doktorska).

Przed zada­niem pytań pro­si­my o uprzed­nie zapo­zna­nie się z infor­ma­cja­mi oraz doku­men­ta­mi dostęp­ny­mi na dedy­ko­wa­nej pod­stro­nie Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UMFC.


ostatnia modyfikacja: 17/06/2020