KOLEGIUM ELEKTORÓW

Szanowni Państwo, pro­si­my o zapo­zna­nie się z Instrukcją gło­so­wa­nia w sys­te­mie USOS dla elek­to­rów [pdf]

 

Przewodniczącą Kolegium Elektorów do wybo­ru Rektora jest prof. dr hab. Krystyna Juszyńska.

Wykaz człon­ków Kolegium Elektorów do wybo­ru Rektora UMFC na kaden­cję 2020–2024 [pdf]


ostatnia modyfikacja: 03/06/2020