Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych — Kalendarium

Kalendarium

1872–1919
W Instytucie Muzycznym Warszawskim powo­ła­no kla­sę histo­rii i este­ty­ki muzycz­nej, któ­rą pro­wa­dził Bolesław Wilczyński.

1919–1930
Koncepcja łącze­nia histo­rii i este­ty­ki muzycz­nej była kon­ty­nu­owa­na w struk­tu­rze Państwowego Konserwatorium Warszawskiego. Wykładowcą był Henryk Opieński. Gdy rek­to­rem został Karol Szymanowski, wpro­wa­dzo­no filo­zo­fię, jako przed­miot dodat­ko­wy, powie­rzo­ny ks. Hieronimowi Feichtowi CM.

Lata 90. XX w.
Powstanie Studium Nauk Humanistycznych i Studium Języków Obcych o cha­rak­te­rze mię­dzy­wy­dzia­ło­wym, któ­re następ­nie połą­czo­no w Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych.

2002
Powstanie Katedry Nauk Humanistycznych. Po włą­cze­niu Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych do Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki i prze­kształ­ce­nie w Zakład, następ­nie w Katedrę. Kierownikiem była Jagna Dankowska (1991–2005).

2004 – 2013
Funkcjonowanie Katedry Nauk Humanistycznych w struk­tu­rze Instytutu Nauk o Muzyce. Kierownicze sta­no­wi­ska peł­ni­li: Mieczysława Demska-Trębacz (2005–2013) i jako p.o. kie­row­ni­ka Tadeusz Kobierzycki (2012–2013).

2013–2016
Samodzielne funk­cjo­no­wa­nie Katedry Nauk Humanistycznych po likwi­da­cji Instytutu Nauk o Muzyce. Kierownikiem był Stanisław Dąbek. Powołał Zespół Dydaktyki Języków Obcych, któ­re­go prze­wod­ni­czą­cą była naj­pierw Elżbieta Zeiske-Krawczyk (2013–2014), a następ­nie Małgorzata Sokołowicz (2014–2016).

1 paź­dzier­ni­ka 2016

Przekształcenie Katedry Nauk Humanistycznych w Międzywydziałowe Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych. Kierownikiem jed­nost­ki jest Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk.

 

 


ostatnia modyfikacja: 07/10/2019